اثر سایمتیدین بر برخی از فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی (.cyprinus carpio l)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل

2 گروه شیلات و علوم محیط زیست ، دانشگاه تهران ، کرج ، ایران

چکیده

سایمتیدین یک مهار کننده گیرنده H2 هیستامین است و مشخص شده که این دارو بر سیستم ایمنی تاثیر گذار است. در این تحقیق تاثیر سایمتیدین به صورت خوراکی بر فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بررسی شد. برای این منظور 60 عدد ماهی کپور معمولی با میانگین وزن 10 ±80 گرم به مدت 6 هفته با غذای حاوی 0 (گروه شاهد) ، 50 ، 100 و 200 میلی گرم سایمتیدین به ازای هر کیلوگرم غذا تغذیه شدند و همه گروه ها دارای 3 تکرار بودند سپس فاکتورهای خونی آن ها بررسی گردید. نتایج نشان داد تعداد گلبول های سفید ، تعداد گلبول های قرمز ، مقدار هماتوکریت و هموگلوبین در گروه های آزمایشی به طور معنی داری بیش تر از گروه شاهد بوده است (P<0/05). مقدار کورتیزول و فعالیت عامل مکمل در گروه های تیمار کاهش معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان داد (P<0/05). اختلاف معنی داری در مقدار پروتئین تام ، آلبومین ، گلوبولین ، MCV، MCH و MCHC در بین گروه های مختلف دیده نشد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد افزودن سایمتیدین به جیره غذایی ماهیان می تواند موجب افزایش ایمنی غیر اختصاصی ماهیان گردد.

کلیدواژه‌ها