بررسی ریخت شناسی هموسیت های دو گونه خرچنگ گیاه خوار صخره ای(grapsus albolineatus) و شناگر آبی(segnis portunus) در استان هرمزگان

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران ، تهران ، ایران

3 سازمان تحقیقات شیلات ایران ، تهران ، ایران

چکیده

این مطالعه جهت بررسی نوع هموسیت در دو گونه خرچنگ (Grapsus albolineatus)و  (segnis Portunus)و شناسایی برخی پارامتر های زیستی و بیومتریک مانند شمارش افتراقی و قطر هموسیت به وسیله‌ میکروسکوپ نوری در آب های استان هرمزگان (حوضه بندرعباس) در بهمن 1391 انجام گردید. بر اساس اندازه سلول و وجود گرانول‌های سیتوپلاسمی و نسبت هسته به سیتوپلاسم سه گروه اصلی هموسیت شامل سلول‌های هیالینوسیت، سلول‌های گرانولوسیت کوچک (SGC) و سلول‌های گرانولوسیت بزرگ (LGC) در هر دو گونه شناسایی شدند. نتایج ما نشان داد که ارتباط معنی داری بین جنسیت و هر یک از انواع سلول‌ خونی و هم چنین بین مجموع سلول‌ها در دو گونه وجود ندارد. در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که اندازه انواع سلول‌های خونی در خرچنگ گیاه خوار صخره‌ای به صورت معنی داری از خرچنگ شناگر آبی کوچک تر بود (P<0/05). در خرچنگ گیاه خوار صخره‌ای سمی‌گرانولوسیت و در خرچنگ شناگر آبی هیالینوسیت نوع غالب سلول‌ها بودند، به ترتیب 51/77 و 47/15. بین دو گونه از لحاظ قطر سلول‌های سمی‌گرانولوسیت و گرانولوسیت اختلاف معنی داری وجود داشت و قطر سلول‌ها در خرچنگ آبی بیش تر بودند (p<0/05) اما، درمورد سلول‌های هیالینوسیت اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها