بررسی ترادف دو گونه از موش های جهنده جنس allactaga به نام های دوپای هاتسون و دوپای فیروز در استان اصفهان با استفاده از صفات ریختی و دندانی

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، وضعیت مترادف بودن گونه دوپای فیروز و دوپای هاتسون با استفاده از ریخت سنجی صفات جمجمه ­ای و دندانی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 12 نمونه دوپا از سه منطقه میرآباد شهرضا، حنا و ورزنه (تالاب گاوخونی) در استان اصفهان جمع ­آوری شد. صفات جمجمه ­ای نمونه­ ها با استفاده از کولیس دیجیتال با دقت 0/01 میلی ­متر و صفات دندانی 9 نمونه با کمک نرم­ افزار Micromeasure 3.3 اندازه­ گیری گردید و آنالیزهای آماری به روی آن ها انجام گرفت. علاوه بر اندازه­ های به دست آمده در این مطالعه، داده­ های مطالعات پیشین نیز در تحلیل­ ها مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بررسی صفات ریختی نشان داد که نمونه ­های میرآباد، حنا و ورزنه به ترتیب دوپای فیروز، دوپای ویلیام و دوپای هاتسون هستند که این گزارشی جدید از حضور گونه­ هاتسون در منطقه­ ورزنه (تالاب گاوخونی) است. تحلیل ­های آماری صفات جمجمه ­ای و دندانی این مطالعه، جدایی دوپای فیروز و دوپای هاتسون را به اثبات نرساند، بر این اساس احتمالاً آن ها تشکیل دو زیرگونه مجزا از گونه دوپای هاتسون را می ­دهند.

کلیدواژه‌ها