تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاهی پازن در پارک ملی خجیر با استفاده از روش enfa

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

پارک‌ ملی خجیر در شرق کلان شهر تهران به‌دلیل برخورداری از کوه‌های متعدد، ازجمله زیسـتگاه‌های مناسب گونه پازن (Capra aegagrus aegagrus) می‌باشد. تهدیدات و تعارضات‌انسانی موجود در پارک، گونه پازن را از برخی زیستگاه‌های مناسب جدا کرده و محل‌های حضور جمعیت‌های این گونه را در برخی مناطق محدود نموده‌ است. به‌منظور مدل‌سازی زیستگاه این گونه، از روش تجزیه ‌و تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی (ENFA) در محیط نرم‌افزارBiomapper استفاده شده‌است. در این مطالعه از نقاط حضور گونه به عنوان متغیر وابسته و از 9 متغیرمحیطی به‌عنوان متغیرمستقل استفاده‌شد. این لایه‌ها تهیه و وارد آنالیز گردیدند. نقشه مطلوبیت زیستگاه تهیه‌شده در این مطالعه برای گونه‌پازن بیانگر این‌مطلب است که زیستگاه مطلوب پازن در پارک‌ ملی خجیر در ارتفاعات بیش از ارتفاع میانگین زیستگاه (1495متر از سطح‌دریا) و در شیب‌های بالاتر از شیب میانگین زیستگاه (42درصد) می‌باشد. براساس مقادیر تخصص‌گرایی، مهم ترین عوامل مؤثر در آشیان بوم‌شناختی گونه مورد مطالعه، ارتفاع از سطح دریا، فاصله از جاده‌ها و پاسگاه محیط‌ زیست بوده و روستاهای داخل پارک در این‌خصوص تأثیر منفی دارند. هم چنین مشخص‌شده جاده‌های آسفالت و خاکی تأثیری در پراکنش این گونه در پارک‌ ملی خجیر ندارند.

کلیدواژه‌ها