بررسی سرعت جذب فلز کادمیوم در آمفی پود غالب سواحل استان گلستان(pontogammarus maeoticus)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

تحقیق حاضردر سال 1386به منظور بررسی سرعت جذب فلز کادمیوم در آمفی پود غالب در سواحل استان گیلان (Pontogammarus maeoticus) (انزلی)انجام گرفت. آلودگی اکوسیستم های آبی (رودخانه ها و به خصوص مصب رودخانه ها) به طور مستقیم و غیر مستقیم و نهایتا" آلودگی دریاها امروزه یکی از مسائل محیط زیست به شمارمی آیند اهداف مورد نظر مقایسه مقادیر حاصله با حد مجاز استاندارد های جهانی و نیز تعیین سرعت جذب این فلز درگاماروس می باشد. در این مطالعه پس از تعیین 5 ایستگاه در سواحل انزلی، نمونه برداری و آنالیز آن ها طبق روش استاندارد MOOPAM صورت گرفت و غلظت عنصر سنگین کادمیم در گاماروس های این 5 ایستگاه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل گردید.در مرحله بعدی از تحقیقات نمونه زنده از پاک ترین  ایستگاه (منطقه ای که غلظت کادمیم در پیکر گاماروس های آن منطقه نسبت به سایر ایستگاه ها در پایین ترین حد بود یعنی ساحل قو) جمع آوری شد و به آزمایشگاه منتقل گردید و در مرحلة آخر تحقیقات پس از جمع آوری نمونه زنده از پاک ترین ایستگاه و انتقال به آزمایشگاه در داخل آکواریوم محلول هایی با غلظت 0/004-  0/006-  0/008 پی پی ام ازکادمیوم تهیه شد و یک آکواریوم هم به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و در دوره های زمانی 24 – 48 -72 – 96 ساعت نرخ جذب فلز کادمیم توسط گاماروسontogammarus maeoticus سنجیده شد. نتایج حاصل نشانگر این موضوع بود که تفاوت معنی داری از لحاظ آلودگی فلز کادمیم در ایستگاه های بررسی شده وجود داشت و ساحل قو، پاک ترین ایستگاه مورد مطالعه نسبت به ایتگاه های دیگر می باشد. نتایج حاصل از سرعت جذب این فلز توسط پنتوگاماروس بیانگر این موضوع بود که گاماروس می تواند با سرعت 0/016725 میلی گرم در لیتر در روز این فلز را از محیط جذب کند. این نتایج نشان می دهد که با گذشت زمان میزان جذب کادمیوم افزایش پیدا کرده است و با افزایش غلظت کادمیم در تیمار میزان جذب کادمیم افزایش پیدا کرده است. هم چنین پس از تعیین نرخ جذب فلز کادمیوم این نتیجه حاصل گردید که هر چه غلظت فلز کادمیوم در محیط بیش تر شود سرعت جذب آن توسط این موجود افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها