میزان گاز تولیدی و آفلاتوکسین در پسمانده های میوه و تره بار فرآوری شده به عنوان خوراک دام

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

2 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

پژوهش حاضر در راستای بررسی پس مانده های میوه و سبزیجات به روش آزمون گاز و هم چنین تعیین میزان آفلاتوکسین در پس مانده های میوه و سبزیجات در فصول مختلف سال صورت گرفت که برای این هدف از نمونه های پس مانده های میوه و سبزیجات تبدیل شده به خوراک دام در کار هر ماه یک بار نمونه برداری صورت گرفت. حجم و نرخ تولید گاز، نمونه های فصل زمستان در رتبه اول قرار داشتند و  ME (انرژی قابل متابولیسم) تخمین زده شده نمونه های فصل پاییز توسط آزمون گاز به طور معنی داری از سایر فصول کم تر بود (0/05> P). در بررسی میزان آفلاتوکسین نتایج نشان داد نمونه های هیچ یک از فصول از نظر آفلاتوکسین های B2 , B1 و G1 اختلاف معنی داری نداشتند (0/05<P)  ولی میزان آفلاتوکسین G2 نمونه های 4 فصل به ترتیب : 2/39 ،  0/50 ، 0/50 و 0/59 میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد که نشان دهنده این امر است ، آفلاتوکسین G2 نمونه های فصل بهار به طور معنی داری بیش تر از نمونه های سایر فصول است (0/05>P). نتایج حاصله اثبات می کند که مقادیر آفلاتوکسین موجود در این مواد برای تمام نشخوار کنندگان در حد مجاز می باشد و میزان آن برای دام های اهلی در حد مناسب بوده و هم چنین به علت مقادیر بسیار ناچیز آفلاتوکسین در این مواد میزان آن ها در محصولات دامی هم ناچیز خواهد بود.

کلیدواژه‌ها