بررسی هیستولوژیکی مراحل رسیدگی جنسی ماکروسکوپیک در تخمدان سوف حاجی طرخان(perca fluviatilis) در بندر انزلی

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی. واحد لاهیجان ، لاهیجان، ایران

2 دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه گیلان ، صومعه سرا ، ایران

چکیده

هدف از بررسی حاضر، مطالعه ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی (بافت شناسی)، سوف حاجی طرخان بود. به منظور انجام این آزمایش، نمونه ها از تالاب انزلی به صورت ماهیانه برداشت شد. پس از تشریح، بافت تخمدانی به صورت ماکروسکوپیک تعیین مرحله شد. شاهه ماکدوسکوپیک توسعه گنادی  تخمدان در مرحله زرده سازی با توسعه رگ های خونی اطراف دیواره تخمدان همرا ه بود. هم چنین در طول توسعه گنادی مقدار رنگدانه های تخمک ها افزایش نشان داد به طوری که از زرد روشن به نارنجی گرایش یافتند و سپس در مرحله بلوغ نهایی بی رنگ شدن تخمک ها مشاهده شد. به منظور انجام پروسه بافت شناسی، تخمدان ها در فرمالین بافر فیکس شد. برای مطالعات میکروسکوپی، برش های 7-5 میکرونی تهیه و به روش هماتوکسیلین - ائوزین رنگ آمیزی شدند. تغییرات حاصل از رسیدگی جنسی در تخمدان به 6 مرحله تقسیم شدند. مراحل جنسی پیش زرده سازی، وزیکول های زرده، مرحله زرده سازی پیشرفته، مرحله بلوغ نهایی، و مرحله تخم ریخته در تخمدان ماهیان مشاهده شد.  بررسی ها نشان داد یک گروه از تخمک ها در تخمدان به طور هم زمان توسعه یافتند که حاکی از توسعه اوولاسیون منفرد و دوره تخم ریزی کوتاه دارد.

کلیدواژه‌ها