اولین گزارش از فانوس ماهی اعماق مزوپلاژیک diaphus effulgens در آب های ایرانی دریای عمان

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران

2 دانشکده بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، ایران

4 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها