مطالعه تنوع و فراوانی اسیدین ها (Ascidiacea) در منطقه بین جزر و مدی سواحل جزیره خارک (خلیج فارس)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی، بررسی تراکم و پراکنش اسیدین ها در سواحل منطقه بین جزر و مدی جزیره ی خارک بود. این تحقیق طی چهار فصل در سال ۱۳۸۹ و در پنج ایستگاه در طول جزیره خارک انجام شد. در هر ایستگاه سه منطقه فراساحلی، میان ساحلی و فروساحلی بررسی گردید. فاکتورهای محیطی شامل: دما، شوری، اکسیژن محلول و کل مواد آلی نیز مورد سنجش قرار گرفتند و تنها گونهPyura vittata از اسیدین ها مشاهده و شناسایی گردید. این گونه در فصل بهار (دو عدد در مترمربع) و در فصل پاییز (یک عدد در مترمربع) شمارش شد که کلیه این نمونه ها در منطقه میان ساحلی ایستگاه شماره ۴ در شمال جزیره خارک مشاهده گردیدند. گونه Pyura vittata مقاومت و توانایی بیشتری نسبت به سایر گونه های اسیدین در برابر تغییرات محیطی، شرایط فیزیکی و آلودگی دارد و توانسته است برخلاف سایر گونه های اسیدین در منطقه به زیست خود ادامه دهد و دلیل اصلی کاهش تراکم و تنوع اسیدین ها در این منطقه می تواند آلودگی های نفتی باشد.

کلیدواژه‌ها