اثر سن روی برخی پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی خون ماهی کپور سرگنده (Aristichthys nobilis، Richardson ۱۸۴۵)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

دانشگاهی آزاد اسلامی واحد لاهیجان، صندوق پستی: 1616

چکیده

به منظور تعیین مقادیر برخی از پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی خون ماهی کپور سرگنده پرورشی ۸۰ عدد ماهی کپور سرگنده در سنین ۹، ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماهه سالم پرورش یافته در مرکز تکثیر و پرورش ماهی واقع در شهرستان رشت، از ناحیه سیاهرگ یا سرخرگ دمی خونگیری بعمل آمد و پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی خونی به روش استاندارد آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفت. آنالیز آماری نشان داد، با افزایش سن مقدار کلسترول و نوتروفیل افزایش یافته و از یک گروه سنی به گروه سنی دیگر این افزایش دارای اختلاف معنی دار آماری است (0/05>P). مقدار گلوکز، هموگلوبین (Hb)و هماتوکریت (HCT) در گروه سنی 12 ماهه نسبت به سایر گروه های سنی افزایش یافته و دارای اختلاف معنی دار آماری است (0/05>P). مقدار متوسط غلظت هموگلوبین گلبول های (MCHC) و تعداد گلبول قرمز (RBC) در گروه سنی 24 ماهه نسبت به سایر گروه های سنی افزایش یافته و دارای اختلاف معنی دار آماری است (0/05>P). میزان تری گلیسرید، پروتئین، کلسیم، مقدار متوسط حجم گلبولی MCV)) و مقدار متوسط وزن هموگلوبین گلبولی (MCH) در گروه سنی 36 ماهه نسبت به سایر گروه های سنی افزایش یافته و دارای اختلاف معنی دار آماری است (0/05>P). مقدار فسفر غیرآلی در بین گروه سنی 9 ماهه با دیگر گروه های سنی افزایش مشاهده شده که دارای اختلاف معنی دار آماری است (0/05>P). ولی در سایر پارامترها شامل تعداد گلبول سفید، تعداد لنفوسیت (Lym)و مونوسیت (Mon) اختلاف معنی دار آماری به دست نیامد (0/05<P).

کلیدواژه‌ها