تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر فاکتورهای خونی و سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی(Pangasius hypophtalamus)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، آزاد اسلامی دانشگاه ، واحد اهواز ، صندوق پستی 1915 اهواز ، ایران

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 135

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تغذیه با اسپیرولینا بر سیستم ایمنی ماهی پنگوسی (Pangasius hypophthalmus) انجام شد.به این منظور۱۱۲ عدد ماهی پنگوسی با وزن متوسط ۸±۲۱گرم به صورت کاملا تصادفی در ۵ آکواریوم شیشه ای توزیع شدند. برای این تحقیق پودر اسپیرولینا در قالب ۴ تیمار(۵/۲، ۵، ۵/۷ و ۱۰درصد) به جیره پایه اضافه شد و یک تیمار به عنوان شاهد (تیمار۱) با جیره پایه مورد تغذیه قرار گرفت. طول دوره غذا دهی ۳۵ روز و روزانه ۵ مرتبه به میزان ۳ درصد وزن کل توده زنده در نظر گرفته شد. در انتهای دوره از۵۰ عدد ماهی (۱۰ عدد از هر تیمار) از طریق ورید ساقه دمی (Caudal vein) خونگیری شد و پارامترهای خون شناسی شامل: شمارش کلی و تفریقی گلبول های سفید به روش های متداول آزمایشگاهی اندازه گیری گردید. از میان فاکتورهای مورد بررسی شمارش کلی گلبول های سفید، مونوسیت و ائوزینوفیل تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (P≥۰.۰۵). تعداد نوتروفیل افزایش معنی داری (در سطح اطمینان ۹۵ درصد) در سایر تیمارها نسبت به گروه شاهد داشت.از نظر تعداد لنفوسیت تفاوت معنی داری بین گروه شاهد و سایر تیمارها مشاهده گردید و بیش ترین تعداد لنفوسیت در گروه شاهد دیده شد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که تیمارهای مورد استفاده از اسپیرولینا در این تحقیق تاثیر چندانی بر ایمنی اختصاصی ماهی پنگوسی ( P. hypophtalamus) ندارد اما تعداد نوتروفیل ها را افزایش خواهد داد. افزایش تعداد نوتروفیل نشان دهنده تاثیر اسپیرولینا را بر فعالیت فاگوسیتوز و بهبود ایمنی غیراختصاصی در این گونه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of feeding with spirulina (Spirulina platensis) on hematological parameters and immunity system in Pangasius hypophtalamus

نویسندگان [English]

  • Mozhdeh Chelehmal Dezfolinejad 1
  • Marziye Jahangirzadeh 1
  • Mehrzad Mesbah 2
  • Mehran Johari Baboli 1
1 Faculty of Agriculture & Natural Resources, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, P.O.Box: 1915 Ahvaz, Iran
2 Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, PO Box: 135
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects of feeding with spirulina on immunity system in catfish, Pangasius hypophtalamus. For this purpose, totally 112 fish were randomly distributed in to 5 glass aquaria (20 fish/tank). The experiment was conducted in 4 treatment and 1 control group. Five diets containing varying levels of spirulina (0,2.5, 5, 7.5, 10%) were prepared and fed to the fish five times a day to 3% of their body weight during 35 days. At the end of the experiment period, blood samples were taken by cutting the caudal peduncle of fish at the level of anus. Blood samples were analyzed with routine methods used in fish hematology and following parameters were measured: White blood cell count (WBC) and leucocyte differential count. According to the results, no significant difference was observed between white blood cells count (WBC), monocyte and neutrophil treatments. But significant differences were observed in lymphocyte between treatment compared to control group (P≤0.05), and the largest number was recorded in control group. The result showed that using different treatments of Spirulina platensis probably had no effect on the specific – immune system in Pangasius hypophtalamus but increased numbers of neutrophils. Increasing the numbers of neutrophil are showing effect of spirulina on phagocytosis and improvement of immune system in this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirulina platensis
  • Pangasius hypophtalamus
  • hematological parameters
  • Immunity system