تعیین سن ماهی مرکب (Sepia pharaonis) با استفاده از استاتولیت درخلیج فارس و دریای عمان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران صندوق پستی: 775-14155

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران صندوق پستی: 6116-14155

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین ساختار سنی ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) در حوزه آب های استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان با استفاده از استاتولیت و طی فصول پاییز و زمستان سال ۱۳۸۹ صورت گرفت. بدین منظور ۸۰ نمونه ماهی مرکب جمع آوری و اندازه گیری های مورفومتریک و تعیین جنسیت انجام گرفت. استخراج استاتولیت ها به روش تشریح (جراحی) و آماده سازی آن ها برای شمارش حلقه های رشد با کاغذهای ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ در حضور آلومینا و EDTA 0/1 مولار صورت پذیرفت. در نهایت رابطه طول مانتل و وزن در هر دو جنس نر و ماده بیانگر رشد ایزومتریک ماهی مرکب ببری بود. نتایج شمارش حلقه ها نشان داد سن ماهی مرکب ببری با حداکثر طول مانتل 32/5 سانتی متر ۳ سال می باشد.

کلیدواژه‌ها