تاثیر عصاره گاماروس در غذاگیری و فاکتور های رشد بچه ماهیان قره برون پرورشی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

به منظور بررسی تاثیرعصاره گاماروس در غذاگیری بچه ماهی قره برون انگشت قد جوان (Acipenser percicus)، آزمایشی به مدت دوماه و نیم در کارگاه خصوصی واقع در همت آباد شهر گرگان انجام گرفت. برای انجام این آزمایش، عصاره گاماروس با آب مقطر مخلوط شد و در سه غلظت (۱:۷۵، ۱:۵۰ و ۱:۲۵) و هر یک با سه تکرار به جیره غذایی بچه ماهی قره برون انگشت قد جوان اضافه گردید. آزمایش در مخازن پلاستیکی ۵۰۰ لیتری که با حجم آبی ۲۰۰ لیتر آبگیری شده بود، انجام گرفت. ۳۰ عدد بچه ماهی قره برون با وزن متوسط (0/25±5/98 گرم) درون مخازن ذخیره سازی و روزانه در ۴ وعده تا حد سیری کامل تغذیه شدند. در پایان دوره آزمایش فاکتورهای رشد و بازماندگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که افزودن عصاره گاماروس در جیره غذایی بچه ماهی قره برون انگشت قد جوان سبب بهبود فاکتورهای رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی(FCR) شده است. اگرچه همه تیمارها نسبت به شاهد دارای اختلاف معنی داری بودند، اما بهترین شاخص های رشد در تیمار گاماروس متوسط مشاهده شد و اختلاف معنی داری در میزان بازماندگی بین تیمارها مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها