استفاده از زئولیت غنی شده در افزایش نرخ بقاء بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در آزمایش مسمومیت با آمونیاک با تاکید بر بهبود شرایط محیط زیست

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات و منابع طبیعی گنبد کاووس دانشگاه ، گنبد کاووس ، ایران

2 گروه شیلات و منابع طبیعی دانشگاه گیلان ، صومعه سرا ، ایران

چکیده

اثرات زئولیت غنی شده بر افزایش نرخ بقاء بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با تاکید بر حفظ شرایط محیط زیست در آزمایش مسمومیت با آمونیاک مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات تحت شرایط آزمایشگاه به مدت ۲۴ ساعت اجرا شد. بچه ماهیان مورد آزمایش با میانگین (± انحراف معیار) وزنی ۴±۵۲ گرم و طول ۳±۲۱ سانتی متر انتخاب شده بودند. تحت شرایط ثابت، ۱۵ عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان در معرض غلظت کشنده آمونیاک کل (N-NH۴) قرار گرفتند. به منظور غنی سازی، زئولیت ها قبل از استفاده به طور مکرر درمعرض محلول ۱۰ درصد نمک طعام و درجه حرارت ۹۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ دقیقه قرار گرفتند. در غلظت کشنده آمویناک (۲۵ میلی گرم در لیتر) مقادیر ۱، ۳، ۵، ۷ و ۸ گرم در لیتر از زئولیت غنی شده استفاده شد. نتایج حاصل از آزمایش اختلاف معنی داری را دربین گروه های آزمایشی نشان داد (P<۰/۰۵). کاربرد ۸ گرم در لیتر زئولیت غنی شده توانست از تلفات ماهی جلوگیری کند. علائم رفتاری ماهیان در طول آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی اثرات آسیب شناسی، از آبشش ماهیان مقاطع بافتی تهیه شد. ضایعات مشاهده شده در آبشش ماهیان شامل: پرخونی، خونریزی، ادم و نکروز سلول های پوششی بود.

کلیدواژه‌ها