تنوع گونه ای ماهیان مناطق مرجانی جزیره لارک در خلیج فارس

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

2 موسسه تحقیقات شیلان ایران، تهران، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

4 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس، ایران

کلیدواژه‌ها