مطالعه فونستیک خزندگان و دوزیستان پارک ملی ساریگل در استان خراسان شمالی

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران صندوق پستی: 775-14515

2 دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان صندوق پستی: 155

3 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج صندوق پستی: 4314-31585

چکیده

فون خزندگان و دوزیستان پارک ملی ساریگل از بهار ۱۳۸۸تا پاییز ۱۳۹۰مطالعه شد. برای این منظور ۱۴۰کوادرات ۲۰۰×۲۰۰متری از سطح منطقه بطور تصادفی انتخاب  و نمونهگیری در طول مسیر ترانسکت خطی ۲۰۰متری در مرکز این کوادراتها انجام شد. شناسایی نمونهها براساس اندازهگیریهای بیومتریک و مریستک و مقایسه با کلیدهای شناسایی معتبرو جدید موجود صورت گرفت. در مجموع از راسته خزندگان ۲۲گونه، ۲۰جنس و ۱۱خانواده و از راسته دوزیستان ۲گونه، ۲جنس و ۲خانواده شناسایی شد. گونههایGloydius halys ,Oligodon taeniolatus,Lytorhynchus ridgewayi و  Bunopuscrassicaudus براینخستین بار از استان خراسان شمالی گزارش شد.

کلیدواژه‌ها