بررسی تنوع گونه ای مگس‌های گل (Diptera: Syrphidae) در شهرستان فیروزکوه

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهرن شمال، تهران، ایران

2 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

 یکی از بزرگ ترین خانواده‌های متعلق به راسته دوبالان خانواده سیرفیده با 3 زیرخانواده، 15 قبیله و حدود 6000 گونه می‌باشد که با نام های Hoverfly و Flowerfly در دنیا شناخته می‌شوند. مگس‌های گل بالغ از شهد و گرده گل ها تغذیه می‌کنند و به دلیل تغذیه برخی گونه‌ها در دوران لاروی از شته‌ها، در کنترل بیولوژیک آفات نقش مهمی ایفا می‌کنند. در تحقیق حاضر، تنوع گونه‌ای مگس‌های گل شهرستان های فیروزکوه طی سال های 89-1388بررسی شد. سپس شاخص‌های اکولوژیک شامل: شاخص‌های تنوع گونه‌ای سیمپسون و شانون- وینر، شاخص‌های یکنواختی سیمپسون، کامارگو و اسمیت- ویلسون، غنای گونه‌ای، واریانس و انحراف معیار استاندارد نیز مورد محاسبه قرار گرفتند. نمونه‌های بالغ مگس‌های گل با استفاده از تور حشره‌گیری به دو روش تصادفی و انتخابی جمع‌آوری و پس از اتاله به آزمایشگاه سیستماتیک جانوری دانشگاه شهید بهشتی منتقل شدند و توسط کلیدهای شناسایی موجود Stubs و Falk (1996)؛ Bi-Bienko (1988) و Speigh و Sarthou (2008) مورد شناسایی قرار گرفتند. در نهایت گونه‌های شناسایی شده برای تایید نهایی به کشور روسیه نزد دکترBarkalor فرستاده شد. در مجموع 21 گونه از دو زیر خانواده Syrphinae و Eristalinae جمع آوری شد. 

کلیدواژه‌ها