بررسی تنوع ژنتیکی آهوی گواتردار ایرانی (Gazella subgutturosa) مناطق حفاظت ‏شده مند بوشهر و دیمه رامهرمزبا استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله : ژنتیک

نویسنده

دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

چکیده

 به ‏منظور مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی آهوان دو منطقه مند بوشهر (استان بوشهر) و دیمه رامهرمز (استان خوزستان)، در سال 1389 پس از نمونه ‏برداری 4 عدد از این آهوان و استخراج DNA از سرگین آن ها، از 6 نشانگر ریزماهواره‌ استفاده گردید. پس از تکثیر جایگاه‏ ها به روش PCR و تعیین ژنوتیپ، با استفاده از نرم‏ افزار MEGA 4/0) A 40beta ) آنالیزهای مربوطه انجام پذیرفت. در این تحقیق از بین نشانگرهای مورد مطالعه، جایگاه 33HDZ749 با 4 آلل دارای بیش ترین آلل و سایر نشانگرها همگی دارای 2 آلل بودند. بیش ترین محتوای اطلاعات چند شکلی، در جایگاه 33HDZ749 نمایان شد. فاصله ژنتیکی بین دو جمعیت به روش Nei، 0/752 برآورد گردید و در دو جمعیت مورد مطالعه، کلیه جایگاه‌ها در تعادل ‌هاردی- واینبرگ بودند (0/05>P). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic diversity of the gazelle (gazella subgutturosa) populations of Mond and Dime protected areas

نویسنده [English]

  • Siamak Yousefi Siahkalroodi
Faculty of Biological Sciences, Varamin Pishva branch, Islamic Azad University, Varamin Pishva, Iran
چکیده [English]

The six microsatellite markers were used to study inter and intra populations genetic diversity of gazelles (Gazella subgutturosa) of Mond and Dime Protected areas, Fecal samples were used for DNA extraction. Statistical analysis for determining different parameters was implemented using statistical software after loci amplifying by PCR and genotyping. In this research, among the studied loci, 33HDZ749 locus had the highest number of alleles (4 alleles) and the other loci had the lowest number of alleles (2 alleles). The highest level of Polymorphic information content was observed in 33HDZ749 locus. The phylogenetic studies showed, the genetic distance between two populations by Nei method was estimated 0.752. In this study, all loci were indicating Hardy-Weinberg equilibrium (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gazelle
  • Genetic Diversity
  • Microsatellites Markers