بررسی تنوع ژنتیکی آهوی گواتردار ایرانی (Gazella subgutturosa) مناطق حفاظت ‏شده مند بوشهر و دیمه رامهرمزبا استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله : ژنتیک

نویسنده

دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

چکیده

 به ‏منظور مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی آهوان دو منطقه مند بوشهر (استان بوشهر) و دیمه رامهرمز (استان خوزستان)، در سال 1389 پس از نمونه ‏برداری 4 عدد از این آهوان و استخراج DNA از سرگین آن ها، از 6 نشانگر ریزماهواره‌ استفاده گردید. پس از تکثیر جایگاه‏ ها به روش PCR و تعیین ژنوتیپ، با استفاده از نرم‏ افزار MEGA 4/0) A 40beta ) آنالیزهای مربوطه انجام پذیرفت. در این تحقیق از بین نشانگرهای مورد مطالعه، جایگاه 33HDZ749 با 4 آلل دارای بیش ترین آلل و سایر نشانگرها همگی دارای 2 آلل بودند. بیش ترین محتوای اطلاعات چند شکلی، در جایگاه 33HDZ749 نمایان شد. فاصله ژنتیکی بین دو جمعیت به روش Nei، 0/752 برآورد گردید و در دو جمعیت مورد مطالعه، کلیه جایگاه‌ها در تعادل ‌هاردی- واینبرگ بودند (0/05>P). 

کلیدواژه‌ها