ارزیابی زیستگاه پایکای افغانی (Ochotona rufescens) با استفاده از روش های رگرسیون منطقی دوتایی و HEP (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده لشگردر، همدان)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 دانشگاه ملایر,ملایر, ایران,

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران صندوق پستی 4314-31585

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ملایر

4 گروه محیط‌ زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران صندوق پستی 4314-31585

5 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان صندوق پستی : 1616

6 گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه ملایر

چکیده

 امروزه بیش ترین تخریب‌های محیط زیستی متوجه زیستگاه‌ها است. از این رو، نیاز به روش هایی است که به کمک آن ها بتوان زیستگاه ها را ارزیابی کرد و در گذر زمان افت کیفیت آن ها را به دست آورد . در این تحقیق زیستگاه پایکای افغانی (Ochotona rufescens) با استفاده از دو روش رگرسیون منطقی دوتایی (Binary logistic regression) و Habitat (HEP) Evaluation Procedure انجام شد و در انتها نتایج حاصل از این دو روش با هم مقایسه گردید. فاکتورهای عمده‌ای که بعنوان متغیر زیستگاهی برای ارزیابی زیستگاه گونه مد نظر و مورد سنجش قرار گرفتند عبارت از: میانگین شیب غالب، جهت جغرافیایی، ارتفاع و پوشش زمین بودند. نتایج حاصل از هرو دو روش مدل سازی حاکی از آن بود که متغیر پوشش زمین نقش مهمی در مطلوبیت زیستگاه پایکا دارد و زیستگاه مطلوب این گونه را مناطق صخره ای و پرتگاه هایی با شیب بیش از 30 درجه، با فاصله کم بین صخره ها تشکیل می دهند. هم چنین جهت ترجیحی این گونه با فاصله زیادتر از شمال جغرافیایی و بیش تر جهت شرقی و جنوبی است. نتایج نشان دادند که نقش ارتفاع بسته به سایر متغیرها می تواند مثبت یا منفی باشد و معمولاٌ پایکاها در این منطقه در ارتفاعی بین 2100 تا 2300 متر زیست می کنند. هم چنین مدلی برای مطلوبیت زیستگاه (HSI) پایکا و هم چنین مدل‌هایی برای پیش‌بینی حضور این گونه ارایه گردیده است. 

کلیدواژه‌ها