کلون سازی مولکولی ژن های luxA وluxB باکتری Vibrio fischeri

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه و پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی ، دانشکده پزشکی ، شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی ، تهران، ایران

3 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، ایران

4 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

5 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

6 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

پرتوافکنی زیستی در باکتری ها پدیده ای است که توسط آنزیم های لوسی فراز سازماندهی می گردد. این آنزیم ها به صورت هترودایمری متشکل از زیر واحدهای α و β هستند که توسط ژن های luxA و luxB رمز شده و همراه با ژن های luxCDE رمز کننده پروتئین های مورد نیاز جهت سنتز سوبسترای آلدئیدی، اپران lux باکتریVibrio fischeri را تشکیل می دهند. در تحقیق حاضر ناحیه کروموزومی واجد ژن های luxA و luxB باکتری Vibrio fischeri تکثیر شده و متعاقبا قطعات تزاید یافته در وکتور pTZ۵۷R کلون گردیدند. تائید کلونینگ ژن های luxA و luxB به واسطه روش های PCR و هضم آنزیمی صورت پذیرفت. سرانجام تائید نهایی ژن های کلون شده luxA و luxB توسط روش تعیین توالی انجام گرفت که به ترتیب به میزان ۹۵ و ۸۹ درصد هم سانی با توالی های مرتبط در بانک ژنی را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cloning of the luxA and luxB genes of Vibrio fischeri

نویسندگان [English]

 • Golnaz Asadi Tehrani 1
 • Sina Mirza Ahmadi 1
 • Mozhghan Bandehpour 2
 • Faramarz Laloyee 3
 • Bahram Kazami 4
 • Akram Eidi 5
 • Tooraj Valinassab 6
1 Department of Genetics, Faculty of Basic Sciences and Medicine, Islamic Azad University, Zanjan Branch
2 Cellular and molecular Biology Research Center, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Caspian Institute of Ecology, Sari, Iran
4 Department of Biotechnology, Faculty of Modern Medical Technologies, Cell and Molecular Biology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
5 Department of Biology, Faculty of Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
6 Iranian Fisheries Science Research Institute, tehran, post box: 14155- 6116
چکیده [English]

Bacterial bioluminescence is a phenomenon caused by luciferase enzymes. All of these enzymes catalyze the same chemical reactions and are heterodimers composed of an α and β subunit encoded on adjacent genes, luxA and luxB, together with genes luxCDE which code for a long-chain aliphatic aldehyde, will organize the vibrio fischeri lux operon. In the this study chromosomal fragments contain, luxA and luxB genes of the bacterium vibrio fischeri are amplified and subsequently the amplified fragments have cloned into pTZ57R vector. Cloning has confirmed by the PCR methods and digestion with restriction enzymes EcoRI / BamHI for luxA gene and BglII/KpnI for luxB gene. Results showed that sequenced luxA and luxB genes have 95% and 89% identity with the GenBank. Now luciferase cloned genes after subcloning into suitable expression vectors can be useful as reporters in different biotechnological and research fields.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bioluminescence
 • Luciferase
 • Lux operon
 • Vibrio fischeri