کلون سازی مولکولی ژن های luxA وluxB باکتری Vibrio fischeri

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه و پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی ، دانشکده پزشکی ، شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی ، تهران، ایران

3 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، ایران

4 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

5 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

6 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

پرتوافکنی زیستی در باکتری ها پدیده ای است که توسط آنزیم های لوسی فراز سازماندهی می گردد. این آنزیم ها به صورت هترودایمری متشکل از زیر واحدهای α و β هستند که توسط ژن های luxA و luxB رمز شده و همراه با ژن های luxCDE رمز کننده پروتئین های مورد نیاز جهت سنتز سوبسترای آلدئیدی، اپران lux باکتریVibrio fischeri را تشکیل می دهند. در تحقیق حاضر ناحیه کروموزومی واجد ژن های luxA و luxB باکتری Vibrio fischeri تکثیر شده و متعاقبا قطعات تزاید یافته در وکتور pTZ۵۷R کلون گردیدند. تائید کلونینگ ژن های luxA و luxB به واسطه روش های PCR و هضم آنزیمی صورت پذیرفت. سرانجام تائید نهایی ژن های کلون شده luxA و luxB توسط روش تعیین توالی انجام گرفت که به ترتیب به میزان ۹۵ و ۸۹ درصد هم سانی با توالی های مرتبط در بانک ژنی را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها