اثرات تغذیه درون تخم مرغ گلوتامین بر عملکرد، ریخت شناسی روده کوچک و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

 در روز شانزدهم جوجه کشی، 600 عدد تخم مرغ بارور مرغ مادر گوشتی راس 308 انتخاب و پس از توزین، در قالب یک طرح بلوک کاملا تصادفی به 5 گروه آزمایشی با 4 تکرار و هر تکرار شامل 30 عدد تخم مرغ اختصاص داده شدند. گروه های آزمایشی شامل 1) بدون تزریق (شاهد)، 2) تزریق محلول کلرید سدیم 0/9 درصد، 3) تزریق محلول 0/5 درصد گلوتامین، 4) تزریق محلول یک درصد گلوتامین در محلول 0/9 درصد کلرید سدیم و 5) گروه تغذیه شده با یک درصد مکمل جیره ای گلوتامین در دوره پرورش بودند. در روز هجدهم جوجه کشی، یک میلی‌لیتر از محلول های مورد آزمایش به مایع آمنیوتیک هر یک از تخم مرغ ها تزریق شد و با گروه شاهد و گروه دریافت کننده یک درصد گلوتامین جیره ای، مشابه گروه های دیگر عمل شد. پس از تفریخ، جوجه ها توزین شده و به سالن آزمایش منتقل شدند و تا 42 روزگی پرورش داده شدند. در روز سوم پرورش، به منظور بررسی ویژگی های ریخت‌شناسی روده کوچک، از ژژنوم جوجه های گوشتی نمونه‌برداری انجام شد. در روز 21 و 28 پرورش، جهت تعیین تیتر آنتی بادی ضد (SRBC (Sheep Red Blood Cells خونگیری به عمل آمد. تزریق محلول 0/5 درصد گلوتامین در مقایسه با گروه شاهد بدون تزریق، باعث بهبود افزایش وزن بدن جوجه ها هنگام تفریخ گردید (0/05>P)، تزریق هر یک از محلول‌ها تاثیر معنی‌داری بر درصد جوجه در آوری نداشت. تزریق گلوتامین در تخم‌مرغ های مادر گوشتی مانند افزودن گلوتامین به جیره، بر صفات عملکردی دوره پرورش، ویژگی های ریخت‌شناسی روده کوچک و پاسخ ایمنی ضد SRBC تاثیر معنی داری نداشت. 

کلیدواژه‌ها