تعیین ترکیبات شیمیایی و اسیدهای آمینه لارو قورباغه (Rana ridibundus) و امکان استفاده از سطوح مختلف آن در تغذیه جوجه های گوشتی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

چکیده

لارو قورباغه جانوری است که در آبگیرها و برکه‌ها به طور فراوان وجود دارد. کشور ایران به دلیل داشتن شرایط اقلیمی گرم و خشک و مرطوب (به خصوص در شمال و جنوب کشور) و مناطق کویری و آبگیرهای فراوان، پتانسیل بسیار خوبی را از نظر پرورش و توسعه لارو قورباغه داراست. هدف از این تحقیق بررسی امکان استفاده از یک ماده خوراکی جدید با منشا حیوانی به نام پودر لارو قورباغه در تغذیه طیور می باشد. برای این منظور آزمایشات در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، نمونه های مورد نیاز در آبگیرها و برکه ها، جمع آوری و پس از خشک شدن و آسیاب کردن جهت تجزیه تقریبی و تعیین میزان مواد معدنی مورد آنالیز شیمیایی به روش (AOAC (1990 قرار گرفتند. هم چنین انرژی قابل متابولیسم پودر لارو قورباغه توسط خروس‌های بالغ جوان با روش سیبالد (1982) تعیین گردید. در مرحله دوم، تاثیر استفاده از پودر لارو قورباغه در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی در سطوح 0، 2/5 و 5 درصد مورد بررسی قرار گرفت. افزایش وزن بدن، میزان مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی در پایان دوره‌های رشد، پایانی و در کل دوره مورد تجزیه و تحلیل آماری و ارزیابی قرار گرفت. در پایان دوره نیز در هر تیمار از هر تکرار 2 جوجه برای تعیین وزن سینه، ران، چربی محوطه بطنی، کبد، سنگدان، قلب و روده کشتار شدند. سطح 5 درصد پودر لارو قورباغه در مقایسه با سایر تیمارها به طور معنی‌داری سبب ضریب تبدیل غذایی کمتری شد. سطوح تیمار شاهد و سطح 5 درصد نسبت به سطح 2/5 درصد پودر لارو به طور معنی‌داری سبب افزایش وزن بیش تری شد. از لحاظ خوراک مصرفی بین تیمار شاهد و سطح 5 درصد اختلاف معنی‌داری دیده نشد ولی بین تیمار شاهد و سطح 2/5 درصد پودر لارو اختلاف معنی‌داری دیده شد. هم چنین سطوح مختلف لارو قورباغه بر اجزای لاشه هیچ گونه تاثیر معنی‌داری ایجاد نکرد. 

کلیدواژه‌ها