بررسی تنوع نوکلیوتیدی موجود در جمعیت ‏های قوچ و میش دو منطقه حفاظت ‏شده تنگ‏ صیاد و کرایی خوزستان با استفاده از توالی‏ یابی ناحیه D-loop ژن‏ Cyt-b میتوکندری

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

2 گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

3 سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران

چکیده

 به ‏منظور مطالعه تنوع نوکلیوتیدی موجود در جمعیت‏ های قوچ و میش دو منطقه حفاظت ‏شده تنگ صیاد استان چهار محال و بختیاری و کرایی خوزستان، از سرگین افراد موجود در دو جمعیت به طور تصادفی نمونه‏ گیری به عمل آمد. سپس DNA نمونه‏ ها استخراج و جهت بررسی و مقایسه ژنتیکی دو جمعیت مذکور از ناحیه D-loop و ژن‏ Cyt-b ژنوم میتوکندری استفاده شد. پس از تکثیر هر جایگاه به وسیله PCR، نمونه ‏ها مورد توالی ‏یابی قرار گرفت. سپس، بررسی توالی ‏ها در راستای وجود یا عدم وجود هاپلوتیپ، با استفاده از نرم‏ افزار MEGA4 انجام پذیرفت. نتاب، در نتایج نشان داد که جمعیت مذکور ناحیه D-loop دارای 552 جفت نوکلیوتید و ژن Cyt-b نیز واجد 589 جفت نوکلیوتید بوده و هیچ تفاوت ژنتیکی معنی‏ داری در بین دو جمعیت قوچ و میش مورد مطالعه وجود نداشت. 

کلیدواژه‌ها