بررسی تنوع گونه ای مگس‌های گل (Diptera: Syrphidae) در شهرستان دماوند

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

خانواده سیرفیده از بزرگ ترین خانواده‌های متعلق به راسته دوبالان می‌باشد که با نام های Hoverfly و Flowerfly در دنیا شناخته می‌شوند. این خانواده دارای 3 زیرخانواده، 15 قبیله و حدود 6000 گونه می باشد. مگس‌های گل در فرم بالغ از شهد و گرده گل تغذیه می‌کنند و به دلیل تغذیه برخی از گونه‌ها در دوران لاروی از شته‌ها نقش مهمی در کنترل بیولوژیک ایفا می‌کنند. در مطالعه حاضر، فون مگس‌های گل شهرستان های دماوند طی سال های 89-1388بررسی شد. سپس شاخص‌های اکولوژیک از جمله شاخص‌های تنوع گونه‌ای سیمپسون و شانون- وینر، شاخص‌های یکنواختی سیمپسون، کامارگو و اسمیت- ویلسون، غنای گونه‌ای، واریانس و انحراف معیار استاندارد نیز مورد محاسبه قرار گرفتند. نمونه‌های بالغ مگس‌های گل با استفاده از تور حشره‌گیری جمع‌آوری شدند و پس از اتاله به آزمایشگاه سیستماتیک جانوری دانشگاه شهید بهشتی منتقل شده و توسط کلیدهای شناسایی موجود ;Bi-Bienko, 1988);Stubs & Falk, 1996 ( Sarthou & Speigh, 2008 شناسایی شدند. در نهایت گونه‌های شناسایی شده توسط Dr. Barkalov از کشور روسیه مورد تایید قرار گرفتند. در مجموع 25 گونه از دو زیر خانواده Syrphine و Eristalinae جمع‌آوری شدند. 

کلیدواژه‌ها