بررسی ساختار ژنتیکی سنجاب بلوچی ایران (Funambulus pennantii) با استفاده از آنالیز ریزماهواره

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا، ایران

2 گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

 به ‏منظور مطالعه ساختار ژنتیکی سنجاب بلوچی، پس از صید 50 نمونه از آن، نمونه ‏برداری و استخراجDNA از تار مو، از 7 نشانگر ریزماهواره‌ استفاده گردید. پس از تکثیر جایگاه ‏ها به وسیله تکنیک PCR و تعیین ژنوتیپ، با استفاده از نرم ‏افزار، آنالیزهای مربوطه انجام شد. در این تحقیق از بین نشانگرهای مورد مطالعه، جایگاه‌ Thu 50 دارای بیش ترین تعداد آلل مشاهده‏شده (3 آلل) و جایگاه‏ Thu 21 دارای کم ترین تعداد آلل (2 آلل) بودند. بیش ترین محتوای اطلاعات چندشکلی در جایگاه Thu 50 نمایان شد. بیش ترین هتروزایگوسیتی مشاهده‌شده و هتروزایگوسیتی مورد انتظار نااُریب نی در جایگاه Thu 50 (به ‏ترتیب 0/250 و 0/559) و کم ترین مقدار پارامترهای مذکور در جایگاه Thu 21 (به ترتیب 0/000 و 0/444) مشاهده گردید. بیش ترین و کم ترین مقدار شاخص شانون نیز به ‏ترتیب در جایگاه‏ های Thu 50 (0/934) و Thu 21 (0/637 دیده شد. در این جمعیت، کلیه جایگاه‌ها در تعادل ‌هاردی-وینبرگ بودند 

کلیدواژه‌ها