پایش ذخایر کفزیان تجاری خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 15745-133

2 مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، پژوهشی، تنکابن، ایران

3 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

چکیده

 به منظور پایش ذخایر کفزیان آبهای خلیج فارس و دریای عمان، محاسبه میزان صید بر واحد سطح (CPUA) و توده زنده آن ها به روش مساحت جاروب شده (Swept Area)، طی چهار سال نمونه برداری (87-1383) گشت های تحقیقاتی با استفاده از کشتی تحقیقاتی فردوس یک مجهز به تور ترال کفی از غرب آب های استان خوزستان تا منطقه گواتر در آب های استان سیستان و بلوچستان به مورد اجرا در آمد. براساس نتایج به دست آمده، مشخص گردید که بهترین مکان برای صید کفزیان تجاری، سواحل شرقی و غربی استان هرمزگان به خصوص بندرعباس تا جاسک است. در آب های استان بوشهر، صیدگاه های گناوه تا دیر با توجه به وسعت مناطق تحت پوشش که منجر به افزایش توده زنده آبزیان می شود و همواره از میانگین صید بر واحد سطح مطلوبی برخوردار می باشد، در جایگاه بعدی قرار گرفته است. در بین مناطق پنج گانه استان سیستان و بلوچستان، بیش ترین میانگین صید بر واحد سطح در صیدگاه های گوردیم، راشدی و کنارک ثبت گردید. با بررسی لایه های عمقی مشخص گردید که در خلیج فارس با افزایش عمق بر تراکم آبزیان افزوده شده، چنان که بیش ترین میزان دو شاخص مربوط به لایه عمقی 50-30 متر بود و در دریای عمان و برعکس، لایه عمقی 20-10 متر از بیش ترین میانگین CPUA کفزیان تجاری برخوردار بود. 

کلیدواژه‌ها