بررسی ترکیبات شیمیایی و ارزش انرژی قابل متابولیسم پودر لارو قورباغه مردآبی (Rana ridibundus) برای تغذیه طیور

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ورامین-پیشوا

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ورامین پیشوا ، ایران

3 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران

چکیده

در این تحقیق ترکیبات شیمیایی (ماده خشک، پروتئین خام، چربی خام، انرژی خام، کلسیم و فسفر) و ارزش انرژی قابل متابولیسم (AME، AMEn، TME، TMEn) پودر لارو قورباغه (Rana ridibundus) جهت استفاده در تغذیه طیور مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این کار ابتدا لاروها به وسیله یک تور دستی از آبگیرها و برکه های مختلف جمع آوری گردیدند و زیر نور آفتاب و در روی توری که برای خشک شدن قرار داده شدند و در مدت ۲ روز کاملا خشک گردیدند. سپس نمونه ای از پودر لارو قورباغه به آزمایشگاه تغذیه دام و طیور موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ارسال و ترکیبات شیمیایی آن به روش AOAC و انرژی قابل متابولیسم آن به روش Sibbald مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دادند که ترکیبات شیمیایی آن شامل: ماده خشک 96/93 درصد، پروتئین خام 30/80 درصد، چربی خام 7/73 درصد، کلسیم 5/5 درصد، فسفر 0/9 درصد، سدیم 0/72 درصد و انرژی خام 4700 کیلوکالری در کیلوگرم ماده خشک می باشد. هم چنین AME، AMEn، TME و TMEn آن به ترتیب برابر با 3851، 3667، 4561 و 4050 کیلوکالری در کیلوگرم، به صورت مصرف شده (As Fed) تعیین گردید. نتایج به دست آمده نشان دادند که با توجه به وجود آبگیرها و برکه های زیاد در مناطق مختلف کشور، به خصوص مناطق شمالی، می توان از پودر لارو قورباغه تا حدودی در جیره های غذایی طیور استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of chemical composition and metabolizable energy value of frog larvae (Rana ridibundus) powder for poultry nutrition

نویسندگان [English]

  • Mehdi Bakeshlou 1
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 2
  • Seyed Naser Mousavi 1
  • Houshang Lotfolahian 3
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Free University
2 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University, Varamin Pishva Branch, Varamin Pishva, Iran
3 Iran Institute of Animal Science Research, Karaj, Iran
چکیده [English]

In this study, chemical composition (dry matter, crude protein, crude fat, crude energy, calcium and phosphorus) and metabolizable energy values (AME, AMEn, TME, TMEn) frog larvae powder (Rana ridibundus) for use in poultry nutrition were collected. So first we collected larvae by a tour from various dewatering and pond and then, placed them to sun exposed until dry completely which takes 2 days to dry. Then, a sample of frog larvae powder send to laboratory of Animal Science Research Institute and chemical composition evaluated by AOAC method and energy metabolism by Sibbald method. Results showed that 96.93% of dry matter, crude protein 30.80 percent, crude fat 7.73 percent, calcium 5.5 percent, phosphorus 0.9 percent, sodium 0.72 percent and crude energy 4700Kcal kg is in dry matter. The AME, AMEn, TME and TMEn were 3851, 3667, 4561 and 4050 Kcal/kg, respectively as fed was determined. The results showed that existence of dewatering and large ponds in various regions of the country, especially in northern regions, frog larvae powder can be partly used in poultry nutrition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frog larvae powder
  • Chemicals composition
  • Metabolisable energy
  • Poultry