بررسی ترکیبات شیمیایی و ارزش انرژی قابل متابولیسم پودر لارو قورباغه مردآبی (Rana ridibundus) برای تغذیه طیور

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ورامین-پیشوا

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ورامین پیشوا ، ایران

3 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران

چکیده

در این تحقیق ترکیبات شیمیایی (ماده خشک، پروتئین خام، چربی خام، انرژی خام، کلسیم و فسفر) و ارزش انرژی قابل متابولیسم (AME، AMEn، TME، TMEn) پودر لارو قورباغه (Rana ridibundus) جهت استفاده در تغذیه طیور مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این کار ابتدا لاروها به وسیله یک تور دستی از آبگیرها و برکه های مختلف جمع آوری گردیدند و زیر نور آفتاب و در روی توری که برای خشک شدن قرار داده شدند و در مدت ۲ روز کاملا خشک گردیدند. سپس نمونه ای از پودر لارو قورباغه به آزمایشگاه تغذیه دام و طیور موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ارسال و ترکیبات شیمیایی آن به روش AOAC و انرژی قابل متابولیسم آن به روش Sibbald مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دادند که ترکیبات شیمیایی آن شامل: ماده خشک 96/93 درصد، پروتئین خام 30/80 درصد، چربی خام 7/73 درصد، کلسیم 5/5 درصد، فسفر 0/9 درصد، سدیم 0/72 درصد و انرژی خام 4700 کیلوکالری در کیلوگرم ماده خشک می باشد. هم چنین AME، AMEn، TME و TMEn آن به ترتیب برابر با 3851، 3667، 4561 و 4050 کیلوکالری در کیلوگرم، به صورت مصرف شده (As Fed) تعیین گردید. نتایج به دست آمده نشان دادند که با توجه به وجود آبگیرها و برکه های زیاد در مناطق مختلف کشور، به خصوص مناطق شمالی، می توان از پودر لارو قورباغه تا حدودی در جیره های غذایی طیور استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها