مناسب ترین بستر برای نگه داری کرم خونی (Chironomus sp) و گاماروس (Gammarus fasciatus) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی, دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال, ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا، ایران

کلیدواژه‌ها