بررسی تنوع گونه ای و فراوانی خانواده سگ ماهیان (Balitoridae) در منابع آبی استان مرکزی

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش, تهران، ایران,

2 دانشگاه آزاد اسلامی, دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال, ایران

چکیده

شناسایی، تنوع گونه ای و فراوانی خانواده سگ ماهیان درمنابع آبی استان مرکزی طی سال های 85-1383 انجام گردید. برای این منظور 19 ایستگاه انتخاب و سپس ماهیان توسط وسایل مختلف صید مانند ساچوک و دستگاه صید الکتریکی هر ماه صید شدند و به آزمایشگاه شرکت مهندسین شیل آمایش منتقل و مورد شناسایی قرار گرفتند. هدف از بررسی شناسایی جنس و گونه ای سگ ماهیان، پراکنش زمانی و مکانی و فراوانی در این منطقه بود. نتایج این بررسی نشان داد که 3 جنس و 3 گونه، متعلق به خانواده سگ ماهیان از رده ماهیان استخوانی (Osteichthyes) در منابع آبی این استان زیست می کنند. گونه Paracobitis malapterus با 51/85 درصد فراوانی بیش ترین تنوع گونه ای و گونه Nemachelius barbatulus با 14/81 درصد فراوانی کم ترین تنوع گونه ای را در ایستگاه های مورد مطالعه داشتند.

کلیدواژه‌ها