رابطه ژنتیکی بین برخی صفات تیپ و ماندگاری در گاوهای هلشتاین ایران

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ایران

2 مرکز اصلاح نژاد دام کشور، کرج، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، گروه علوم دامی

چکیده

در این تحقیق به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی 5 صفت مختلف تیپ، 2 صفت ماندگاری (طول عمر تولیدی حقیقی و طول عمر تولیدی عملکردی) و همبستگی بین آن ها از تعداد 10839 رکورد زایش اول گاوهای هلشتاین ایران که توسط مرکز اصلاح نژاد کشور جمع آوری شده بود، استفاده شد. در ابتدا داده های خام توسط نرم افزار FOXPRO ویرایش گردید. سپس از مدل های دو متغیره نرم افزارASREML جهت آنالیز نهایی و برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی استفاده شد. نتایج نشان داد که بیش ترین وراثت پذیری صفات تیپ مربوط به صفت اندازه عمق بدن با مقدار 0/20 و کم ترین مقدار آن مربوط به اتصال جلویی پستان (0/11) می باشد. وراثت پذیری هر دو صفت ماندگاری کم و در حدود 0/04 برآورد گردید. همبستگی های ژنتیکی صفات ماندگاری با صفات تیپی عمق بدن و کمر منفی و با صفات تیپی اتصال جلویی پستان، عمق پستان و لیگامان نگه دارنده مثبت برآورد گردید. بالاترین میزان همبستگی ژنتیکی بین دو صفت طول عمر تولیدی عملکردی و اتصال جلویی پستان (0/47-) و کم ترین میزان همبستگی ژنتیکی بین صفات ماندگاری و تیپ مربوط به دو صفت طول عمر تولیدی حقیقی و اتصال جلویی پستان (0/03) به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان شاخصی از صفات تیپ تشکیل داد که در انتخاب حیوانات برای صفات ماندگاری و تولید مثلی موثر باشد

کلیدواژه‌ها