مطالعه عوامل یونی و متابولیتی خون در ماهی سفید (kutum Rutilus frisii) مهاجر به رودخانه تجن

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان , ایران

2 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, تهران، ایران

چکیده

طی چهار ماه مقادیر پارامترهای یونی (سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم) و متابولیتی (کلسترول، پروتئین کل و گلوکز) در پلاسمای خون 48 عدد ماهی سفید ماده بالغ صید شده از مصب رودخانه تجن در شهرستان ساری تعیین گردید و ارتباط بین آن ها بررسی شد. یون های سدیم، کلسیم، پتاسیم و منیزیم به ترتیب بیش ترین تا کم ترین میزان را در پلاسمای خون ماهی سفید به خود اختصاص داده و غلظت کلسترول بیش تر از گلوکز و گلوکز بیش تر از پروتئین کل بود. یون سدیم رابطه معنی دار مستقیمی با منیزیم داشت (0/01>P)، ولی رابطه سدیم با گلوکز (0/01>P) و پی اچ (P<0/05) معکوس بود. بین یون کلسیم و پروتئین کل رابطه معنی دار مستقیم وجود داشت (0/05>P). ارتباط میان یون منیزیم با نسبت سدیم به پتاسیم و هم چنین نسبت کلسیم به پتاسیم معنی دار و مستقیم بود (0/05>P)، ولی ارتباط این یون با پی اچ  (0/01>P) و گلوکز (0/05>P) معکوس بود. بین یون کلسیم با پروتئین کل (0/05>P) و همین طور نسبت سدیم به پتاسیم با نسبت کلسیم به پتاسیم (0/01>P) ارتباط معنی دار مستقیم وجود داشت. با توجه به ارتباط عوامل یونی و متابولیتی پلاسمای خون روی تولید مثل، تعادل اسید و باز، رشد و تنظیم اسمزی در ماهی سفید، از نتایج این تحقیق می توان در مدیریت تولید مثل و پرورش این گونه با ارزش بهره برد.

کلیدواژه‌ها