مقایسه تاثیر روش های مختلف بازاریابی روی کیفیت تخم مرغ در شهر تهران

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ایران

چکیده

در این طرح روش های مختلف بازاریابی و تاثیر آن ها روی کیفیت محصول عرضه شده بررسی شد. برای تعیین کیفیت تخم مرغ ها صفاتی مانند: ضخامت پوسته (0/01) میلی متر، استحکام پوسته 0/011 کیلوگرم بر سانتی متر، درصد شکستگی، وزن (صدف)، میزان کثیفی، ارتفاع سفیده (میلی متر)، رنگ زرده، واحد (Hugh (HU و شاخص کیفیت استاندارد اندازه گیری گردید. نتایج به دست آمده در قالب طرح کاملا تصادفی و در سطح اطمینان 95 درصد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مقایسه وزن در بین تیمارها اختلاف معنی دار در خطای حداقل فقط بین نمونه های 30 داخل یخچال بود (0/05≥P). در صفت میزان شکستگی تفاوت معنی داری صرفآ در نمونه های بیرون از یخچال بود و نمونه های فله ای بیرون از یخچال از فله ای داخل یخچال اختلاف بیش تری داشت. در صفت های ضخامت و مقاومت پوسته چون با هم یک همبستگی مثبت دارند در بین هیچ کدام از تیمارها اختلاف معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد وجود نداشت. هم چنین در بررسی صفت ارتفاع سفیده بین گروه های بیرون از یخچال اختلاف معنی دار نبود و هم چنین بین 30 فله ای بیرون یخچال و 30 داخل یخچال. ولی اختلاف فاحش بین 6 داخل یخچال و 3 تیمار دیگر بود. از طرفی واحدها را می توان با شاخص کیفیت با هم بررسی کرد. از این رو نمونه هایی که داخل یخچال بودند با اختلاف زیاد از نمونه های بیرون یخچال قرار داشتند و البته بین تمام گروه ها اختلاف وجود داشت. صفت دیگر شاخص رنگ زرده بود که تنها اختلاف معنی دار در 30 بیرون یخچال را با 3 گروه دیگر می توان مشاهده کرد. البته می توان گفت که کیفیت عرضه تخم مرغ هایی که بسته بندی شده اند و بیرون از یخچال نگه داری می شوند به دلیل آن که ماندگاری آن ها بر اثر فروش کم تر آن ها نسبت به فله ای است و در نتیجه آن هایی که بیرون از یخچال بودند از کیفیت پایین تری برخوردار بودند. ارزیابی کیفیت براساس 4 محور (حسی، فیزیکی ضخامت پوسته، استحکام، درصد شکستگی،وزن) شیمیایی و میکروبی (ویروس، باکتری، قارچ) است. نمونه هایی که سیکل سرمایی را تا زمان فروش طی کردند و نمونه هایی که در زمان عرضه در دمای محیط قرار داشتند را با توجه به اندازه بسته بندی آن ها و تاثیر این شرایط بر کیفیت، اندازه گیری و مقایسه شدند. که نتایج مشخص کرد، سیکل سرمایی بر حفظ و روند سرعت نزول کیفیت اولیه تخم مرغ بسیار تاثیر مثبت دارد و هم چنین داشتن بسته بندی بهتر از نداشتن و هر چه بسته بندی کوچک تر، کیفیت محصول عرضه شده بالاترخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of marketing methods on egg quality in Tehran

نویسندگان [English]

  • Seyed Vahid Hosseini
  • Mohammad Reza Abedini
  • Ghobad Asgari Jafarabadi
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin Pishva Branch, Iran
چکیده [English]

Egg contents which are completely natural and clean are packed inside a shell made of calcium carbonate. It seems that this natural packaging is a full protecting system for this product، but there is situations and conditions that protecting and defending power decreases or goes away entirely. Therefore، according to natural and specific characteristics of this product، using packages which ensures appearance and internal quality of the product، until the final moment of selling، is crucial. In addition along with packaging، the way of exposing the product to the market can also affect on quality; as cold cycle since producing time until using eggs affects. Thus، in this study، the different methods of marketing and their impacts on product quality were conducted. For determination of egg quality traits such as: shell thickness، (0. 01 mm)، albumin height (mm)، ie: unit، yolk color، shell strength (0. 001kg/cm)، percentage of breakage، weight (g)، dirtiness and the quality index was measured. Results evaluated in a completely randomized design and confidence level was 95%. The results of comparing weight differences between batches showed that there was just a considerable difference in minimal error within 30 refrigerated samples. In fracture trait significant differences were only observed in samples outside the refrigerator. In this case differences amongst unpackaged samples outside the refrigerator were more that differences amongst samples inside the refrigerator. In thickness and shell strength as there is a positive correlation between them; there were no significant differences in the 95% confidence level. Studies about albumin height in outside the refrigerator groups did show no significant difference nor between 30 unpackaged inside the fridge and 30 unpackaged outside the fridge. However، there were considerable differences between the 6 inside the refrigerator and other three batches. On the other hand، Hugh unit can be compared with indicator of the quality. Thus، although there were differences between all groups، there was a significant difference between samples which were inside the fridge and those which were outside the fridge. The other measured trait was yolk color index. In this index the only significant difference observed in 30 outside refrigerator with three other groups. The quality of the packaged samples outside the refrigerator was lower than unpackaged samples in regard of their lower sell volume and higher time they rest in the market. Quality assessment had done according to 4 bases: Sensorial، physical (shell thickness، shell strength، percentage of breakage، weight)، chemical and bacterial (virus، bacteria، fungus). Samples which completed cold cycle until the sell time and those were in natural temperature at sell time were compared according to their package size and the effect of these situations. Results showed that cold cycle has considerable positive effect on the speed of reducing quality and also packages، especially small packages، have positive effect on quality of products released in market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egg
  • Quality
  • Marketing
  • Packaging