بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ایران

چکیده

برای اولین بار مطالعه ای بر روی جمعیت تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در استان سیستان و بلوچستان انجام گرفت. تمساح مردابی که منطقه پراکنش آن در ایران محدود به قسمتی از مکران ایران در بلوچستان و هم چنین بخشی از منطقه باهوکلات می باشد، تمساحی است با جثه متوسط تا بزرگ با پوزه پهن. جمعیت موجود در ایران تنها بخش کوچکی از جمعیت جهانی این گونه به شمار می آید. از دوازده تمساح موجود در شرایط اسارت در منطقه درگس از شهرستان چابهار بعد از اندازه گیری های زیست سنجی، نمونه گیری به عمل آمد، نمونه ها از بافت فلس تهیه و سپس با استفاده از کیت، DNAاستخراج گردید. از هفت آغازگر مخصوص RAPD با توالی ۱۰ نوکلئوتید جهت RAPD-PCR استفاده شد. از بین هفت آغازگر به جز آغازگر شماره ۳ همگی باعث ایجاد چند شکلی بین افراد نمونه شدند، به طور میانگین ۷ جایگاه در هر بار استفاده از این آغازگرها چند شکلی بروز دادند. نتایج با نرم افزار PopGene ۳۲ آنالیز گردید که نشان دهنده تقریبا ۵۶ درصد چند شکلی بین نمونه ها بود که این امر نشان می دهد که درون این جمعیت تنوع ژنتیکی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها