مطالعه اثر محلول های تقویت کننده اسپرمی بر تحرک اسپرم کپور دریایی (cyprinus carpio)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران

4 مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری سد وشمگیر، گرگان, ایران

چکیده

در این مطالعه اثر محلول های فعال کننده روی مدت زمان تحرک اسپرم و درصد تحرک اسپرم مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور در مرحله اول پس از تعیین بهترین pH و محلول بافری اثر تلفیقی آن ها با هرکدام از یون های سدیم، پتاسیم و کلسیم ارزیابی شد و دو محلول نمکی که بیش ترین طول دوره حرکتی اسپرم و بالاترین درصد اسپرم متحرک را داشتند به عنوان محلول های تقویت کننده انتخاب شدند که یکی از این دو محلول حاوی 50  میلی مول در لیتر کلرید سدیم، 30 میلی مول در لیتر کلرید پتاسیم و 30 میلی مول در لیتر تریس با 10/31=pH و دیگری محتوی 50 میلی مول در لیتر کلرید سدیم، 40 میلی مول در لیتر کلرید پتاسیم و 30 میلی مول در لیتر تریس با 10/68=pH بود. سپس اثر این دو محلول نمکی به همراه محلول های نمکی استفاده شده توسط Billard و همکاران، Poupard و همکاران، آب مقطر (0/4 میلی مول در لیتر کلرید سدیم) و آب کارگاه روی خصوصیات حرکتی اسپرم کپور دریایی بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بیش ترین طول دوره حرکتی اسپرم و درصد تحرک اسپرم در محلول نمکی (50 میلی مول در لیتر کلرید سدیم، 30 میلی مول در لیتر کلرید پتاسیم و 30 میلی مول در لیتر تریس و 10/31=pH) بود (0/05<P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of determination of activating solution forsperm in wild carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Kazem Darvish Bastami 1
  • Mahmood Sinaei 2
  • Sarah Haghparast 3
  • Armin Jam 1
  • Abbasali Aghaei Moghaddam 4
1 National Institute of Oceanography and Atmospheric Sciences, Tehran, Iran
2 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
4 Center for Reproduction and Breeding of Sturgeon, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In this study effects of activating solution on motility sperm (duration of motility and percentage of motility) of wild carp were investigated. Therefore, after determine optimum pH, effect of those with everyone of Na+, K+, Ca2+ and Mg2+ ions were detected, and two saline solution that maximum total period of motility and maximum percentage of motile sperm were selected as activating solution. The activating solution (1) was: (50mM of Nacl, 30mM of kcl, 30mM of Tris, pH = 10.31) and activating solution (2) was: (50mM of Nacl, 40mM of kcl, 30mM of Tris, pH = 10.68). Then effect of these saline solution with Billard's saline solution: (45mM of Nacl, 5mM of kcl, 2.5mM of Tris,19mM of glycine pH= 8), and Poupard,s saline solution: (45mM of Nacl, 5mM of kcl, 30mM of Tris, pH= 8) and distill weter (0.4mM of Nacl) and hatchery water on motility sperm (duration of motility and percentage of motility) of wild carp were investigated. Results of this study showed that maximum total period of motility and maximum percentage of motile sperm were seen in selected saline solution(50mM of Nacl, 30mM of kcl, 30mM of Tris, pH= 10.31), (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activating solution
  • Forsperm
  • Wild carp
  • Cyprinus carpio