مطالعه اتولیت فانوس ماهی Benthosema pterotum از نظر ریخت‌شناسی

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 15745-133

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, ایران

چکیده

به منظور برآورد وضعیت رشدی فانوس ماهی Benthosema pterotum غالب دریای عمان، تعداد 274 نمونه جمع‌آوری و رابطه طول و وزن آن ها محاسبه شد. رابطه طول و وزن، بدون اختلاف معنی‌دار بین نرها (W=0.00001L2.989 با 0/90 =R2) و ماده‌ها (W=0.000007L2.990 با 0/94=R2)، نشان داد که الگوی رشدی به صورت ایزومتریک می‌باشد (0/93=R2). سطح مقطع نازکی (80-60 میکرومتر) از اتولیت‌های ساجیتا با استفاده از روش پولیش تهیه گردید. این سطح مقطع‌ها نشان دادند که حلقه‌های رشد از نقطه نظر قطر و شکل، به سه ناحیه رشدی؛ داخلی، میانی و خارجی که دور هسته محاط شده‌اند، تقسیم می‌شوند. علاوه بر این، نمای ظاهری اتولیت‌های ساجیتا راست و چپ و پارامترهای ریخت‌شناسی مربوطه با جزییات به مرحله اجرا درآمد. نتایج حاصله نشان داد که اتولیت از تخم‌مرغی شکل و شیار سولکوس دارای دو ناحیه مجزا، دهانه و دم می‌باشد. این اطلاعات می‌تواند در مطالعات محتویات معده ماهیان شکارچی که از این گونه تغذیه می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها