مطالعه اتولیت فانوس ماهی Benthosema pterotum از نظر ریخت‌شناسی

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 15745-133

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, ایران

چکیده

به منظور برآورد وضعیت رشدی فانوس ماهی Benthosema pterotum غالب دریای عمان، تعداد 274 نمونه جمع‌آوری و رابطه طول و وزن آن ها محاسبه شد. رابطه طول و وزن، بدون اختلاف معنی‌دار بین نرها (W=0.00001L2.989 با 0/90 =R2) و ماده‌ها (W=0.000007L2.990 با 0/94=R2)، نشان داد که الگوی رشدی به صورت ایزومتریک می‌باشد (0/93=R2). سطح مقطع نازکی (80-60 میکرومتر) از اتولیت‌های ساجیتا با استفاده از روش پولیش تهیه گردید. این سطح مقطع‌ها نشان دادند که حلقه‌های رشد از نقطه نظر قطر و شکل، به سه ناحیه رشدی؛ داخلی، میانی و خارجی که دور هسته محاط شده‌اند، تقسیم می‌شوند. علاوه بر این، نمای ظاهری اتولیت‌های ساجیتا راست و چپ و پارامترهای ریخت‌شناسی مربوطه با جزییات به مرحله اجرا درآمد. نتایج حاصله نشان داد که اتولیت از تخم‌مرغی شکل و شیار سولکوس دارای دو ناحیه مجزا، دهانه و دم می‌باشد. این اطلاعات می‌تواند در مطالعات محتویات معده ماهیان شکارچی که از این گونه تغذیه می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of lanternfish Benthosema pterotum otolith from morphological view

نویسندگان [English]

  • Seyed Pezhman Hosseini Shekarabi 1
  • Tooraj Valinassab 2
  • Abdolrahim Pazira 3
1 Department of Fisheries Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Iranian Fisheries Science Research Institute, tehran, post box: 133- 15745
3 Islamic Azad University of Bushehr Branch, Iran
چکیده [English]

To estimate the growth condition of dominant lanternfish (Benthosema pterptum) in the Oman Sea, 274 specimens were collected and length-weight (LW) relationships have been calculated. LW, with no significant differences between males (W=0.00001L2.989 with R2=0.90) and females (W=0.000007L2.990 with R2=0.94), showed that the growth pattern is isometric (R2=0.93). The thin section (60-80µm) of sagitta otoliths with use of polishing method were prepared. These sections showed that increment growth ring, from the width and shape, divided into the central, middle and external growth zones, surrounding nucleus. Furthermore, external view of left and right sagitta otoliths and morphological parameters were evaluated in details. The result of this study showed that the shape of otolith were oval and sulcus had two distinact area, ostium and caudain. This data can be used for the stomach contents studies of predators feeding on this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lanternfish
  • Benthosema pterotum
  • growth
  • Otolith Micron Building
  • Oman Sea