بررسی زیستگاه تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در طول رودخانه سرباز در استان سیستان و بلوچستان به منظور تعیین مطلوبیت زیستگاه (HSI)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، اهواز، ایران

2 اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، زاهدان

3 ادراه کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران

4 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

چکیده

برای تعیین و طبقه‌بندی مطلوبیت زیستگاه HSI) Habitat Suitability Index) تمساح مردابی Crocodylus palustris ، 10 منطقه شاخص در طول رودخانه سرباز به روش HEP) Habitat Evaluation Procedures) مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بررسی 49 متغیر مشتمل بر خصوصیات اقلیمی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب و خاک زیستگاه در 10 منطقه به مدت یک سال به صورت ماهانه سنجش شدند. با آزمون آماری همبستگی پیرسون با حدود اطمینان 95 درصد، مشخص شد که در بین 49 متغیر، درصد پوشش گیاهی، شیب زیستگاه، وجود انواع ماهی و دوزیست، EC و عمق آب فاکتورهایی هستند که در انتخاب زیستگاه توسط تمساح مردابی نقش اساسی دارند. در نهایت منطقه پایین دست سد پیشین با عدد مطلوبیت 1، (HSI=1) به عنوان مطلوبترین زیستگاه و برکه کلانی با عدد مطلوبیت 0/2، (HSI=0.2) به عنوان نامناسب‌ترین زیستگاه برای گونه تمساح مردابی تعیین شدند. 

کلیدواژه‌ها