مروری بر دستاوردهای تحقیقاتی پرورش قزل‌آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در آب های لب شور داخلی ناحیه مرکزی ایران

نوع مقاله : سایر

نویسنده

مرکز تحقیقات آبزیان آب های شور بافق، موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

 آبزی پروری در آب های داخلی با هدف تولید گوشت، ایجاد اشتغال و درآمدزایی اهمیت زیادی دارد. یکی از فعالیت‌های مرتبط با صنعت آبزی‌پروری در آب های داخلی، بهره‌برداری اقتصادی از آب های زیرزمینی مناطقی است که تحت تاثیر شوری قرار گرفته‌اند. این مسیله از نقطه نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارای اهمیت زیادی است. در میان آبزیان پرورشی کشور، ماهی قزل‌آلا به عنوان یکی از با ارزش‌ترین آن ها است و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. قزل‌آلای رنگین کمان یکی از گونه‌های مقاوم به شوری است و بهترین عملکرد رشد را در آب های لب شور دارد. با توجه بوجود منابع غنی آب های شور زیرزمینی در استان یزد، برای اولین بار در کشور پرورش قزل‌آلای رنگین کمان در آب های لب شور داخلی در منطقه بافق مورد بررسی قرار گرفت و به دنبال موفق بودن آزمایش اولیه، مجموعه‌ای از مطالعات تکمیلی طی ده سال اخیر با هدف شناخت بهتر احتیاجات این ماهی در شرایط آب لب شور، بهینه‌سازی روش پرورش و افزایش تولید انجام شد. براساس نتایج به دست آمده در آزمایش اولیه، ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بخوبی با شرایط آب لب شور زیرزمینی (با شوری 14 گرم در لیتر) بدون هیچ تلفاتی، سازگار شده و رشد مطلوبی داشته است. هم چنین استفاده از آن در استخرهای خاکی در نیمه دوم سال به عنوان سیستم پرورش در این شرایط محیطی معرفی گردید. بررسی نیازهای پروتیین و انرژی مورد نیاز ماهی قزل‌آلا نشان داد استفاده از سطح 35 درصد پروتیین و انرژی 4750 کیلو کالری بر کیلوگرم، بهترین رشد این ماهی را در آب لب شور به همراه دارد. استفاده از روش های مختلف افزایش تولید نشان داد که استفاده مجدد از پساب استخرهای خاکی و ایجاد محیط محصور (net pen) نسبت به استفاده از تجهیزات هوادهی نتایج بهتری را در عملکرد رشد به همراه دارد. با بررسی روند تکامل گناد و بلوغ جنسی قزل‌آلا در آب لب شور مشخص گردید رشد و توسعه شاخص‌های گنادیک و سوماتیک ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در این محیط سرعت بیش تری نسبت به آب شیرین داشته و بلوغ سریع تر رخ می‌دهد. با توجه به بررسی‌های انجام شده و نتایج حاصله، این ماهی قابلیت بالایی برای پرورش در آب های لب شور داخلی دارد و راهکاری مناسب و عملی جهت توسعه آبزی‌پروری در آب هایی داخلی است. هرچند این مطالعات براساس استفاده از آب های گرم و شور زیرزمینی صورت گرفته که عمدتاٌ در مناطق دارای اقلیم گرم و خشک وجود دارند، ولی با توجه به تنوع بالای کیفیت منابع آب های شور داخلی لازم است تحقیقات در این زمینه ادامه یافته و راهکارهای مختلف متناسب با شرایط منطقه‌ای مورد بررسی قرار گیرند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on research achievements of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) aquaculturein inland brackish water in central area of Iran

نویسنده [English]

  • Morteza Alizadeh
Bafgh Saltwater Fisheries Research Center, Fisheries Research Institute of Iran
چکیده [English]

Inland brackish aquaculture may offer an opportunity for income diversification and a potentially productive use of land that can no longer support traditional agriculture in salt-affected parts of inland production and investment levels are characteristically low. It may also provide a means of defraying all or part of the cost of surface and subsurface water management systems. It seems inland brackish aquaculture will be an essential component of salinity management in the future, because unlike many other adaptation strategies, it can be effectively integrated with engineering solutions to treat salinised land. This activity needs to develop in a manner that both prevents the further degradation of agricultural land and provides opportunities for an alternative and sustained economic base for dependent rural communities. Most central areas of Iran are rich in saline water resources with different salinities (5-40g/l). Applying these resources for aquaculture production is a potential adaptive use, although it maybe limited by some factors especially strict environmental conditions. The limitations, have led to the logical progression of investigating the suitability of these resources for aquaculture. So, regarding to well adaptation of rainbow trout to rapid changes in salinity and profitability of its production in state of Iran, this species promoted as potential candidate for aquaculture in these regions. After feasibility studies, supplementary researches carried out during recent decade in Inland Saline Water Aquaculture Research Center, Bafgh, Iran. According to the results, rainbow trout well adapted to underground brackish well water (in salinity 14g/l) without any mortality and growth performance was desired. It was also introduced the earth pond as culturing system for rainbow trout through semi-intensive method during cold seasons when the cool weather provide a suitable conditions in cultivating ponds. Investigations on increasing production methods in selected system indicated that reusing wastewater and establishing net pen in pond are the effective ways than aeration by submerged and surface aerators. Study on protein and energy requirements of rainbow trout in this medium showed the best growth was obtained by fishes fed by 35% protein and 4750kcal/kg digestible energy levels. Considering some gonadic and somatic indices of rainbow trout in the research station demonstrated that body growth and gonad development were faster than fresh water, as well as maturation speed was quicker too. Findings of this paper demonstrated that by using appropriate semi-annual production system, rainbow trout farming in brackish water is a profitable method to develop inland aquaculture industry in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inland water
  • Salinity
  • Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
  • Brackish water