اثرغلظت‌های متفاوت سم تری کلروفن برکنترل زمان مرگ و میر(LT50) و تعیین LC50 درآپوس (Triops cancriformis)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری سد وشمگیر، گرگان , ایران

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, تهران، ایران

کلیدواژه‌ها