مقایسه و رابطه ترکیبات بیوشیمیایی پلاسمای اسپرمی و خون در کپور دریایی Cyprinus carpio (Linnaeus 1758

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, تهران، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی:487-49175

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران

5 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, ایران

چکیده

ترکیبات بیوشیمیایی پلاسمای خون و پلاسمای اسپرمی ماهیان در برخی موارد با یکدیگر متفاوت است و برخی ترکیبات موجود در خون و پلاسمای اسپرمی با یکدیگر رابطه دارند. مشخص کردن پارامترهای بیوشیمیایی در پلاسمای خون و اسپرم جهت ارزیابی وضعیت فیزیولوژیکی ماهی و هم چنین شناخت عوامل موثر بر ترکیبات پلاسمای اسپرمی که بر وضعیت فیزیولوژیکی اسپرم موثرند ضرورت دارد. هدف از این تحقیق مشخص کردن برخی از پارامترهای بیوشیمیایی پلاسمای اسپرمی و خون ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio) و مقایسه این دو با یکدیگر بود. بدین منظور 15عدد ماهی کپور وحشی نر با میانگین وزنی (180/44±808/88 گرم) از مصب گرگان رود در اردیبهشت ماه صید و پلاسمای اسپرمی و خون آن ها مورد آزمایش قرار گرفت و مقادیر یون های Ca2+ ، Mg2+ و پروتیین کل، کلسترول و گلوکز پلاسمای خون و پلاسمای اسپرمی آن ها تعیین شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان یون Ca2+ پلاسمای خون به طور معنی‌داری بیش تر از پلاسمای اسپرمی می‌باشد (0/01>P)، ولی بین یون Mg2+ و پروتیین کل پلاسمای خون و پلاسمای اسپرمی اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید (0/05<P). ولی میزان کلسترول و گلوکز پلاسمای خون به طور معنی داری بیش تر از پلاسمای اسپرمی می باشد (0/01>P). بررسی رابطه های بین ترکیبات بیوشیمیایی خون و پلاسمای اسپرمی نشان داد که بین منیزیم و گلوکز رابطه معنی داری وجود دارد (0/01>P)، ولی بین یون Ca2+، کلسترول و پروتین کل پلاسمای خون و پلاسمای اسپرمی رابطه معنی‌داری وجود ندارد (0/05<P). 

کلیدواژه‌ها