بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی کُلمه خزر (Rutilus rutilus caspicus) در آب های ساحلی استان گلستان- دریای خزر

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 15745-133

چکیده

در این پژوهش نمونه‌برداری از دی ماه سال 1382 تا خرداد ماه 1383 به صورت ماهانه در آب های ساحلی استان گلستان انجام شد. هدف از این بررسی تعیین پارامترهای رشد، تعیین سن، زمان رسیدگی جنسی و برخی دیگر از خصوصیات زیستی ماهی کلمه خزر Rotilus rutilus caspicus در آب های ساحلی استان گلستان بود. رابطه بین وزن بدن، طول چگالی و نیز سن – طول چگالی در کل نمونه‌ها به ترتیب
 (W= 1.5 × 10-3 FL 2.1200, (r = 0.8210) and FL = 139.630, Age0.3372, (r = 0.8313) به دست آمد. معادله رشد و پارامتر‌های آن به ترتیب Lt = 33.48[1-exp-0.250 (t + 0.378)], L = 33.48cm, k = 0.250, to = -0.378. برآورد گردید. میانگین ضریب چاقی (K - factor) ‌برای ماهیان نر و ماده به ترتیب 0/2640±1/275 و 0/2456±1/033 به دست آمد. نمونه‌ها در هفت گروه سنی (2 تا 8 سال ) بودند و بیش ترین تعداد آن ها (51/30 درصد) را گروه سنی 3 و 4 سال تشکیل دادند. 77/45 درصد نمونه‌ها را ماهیان ماده و 22/54 درصد آن ها را ماهیان نر شامل شدند و نسبت جنسی ماده : نر در این تحقیق 3/53 : 1 حاصل گردید. اوج منحنی GSI در جنس ماده در اواخر (نیمه دوم) فروردین ماه معادل 21/8345 و در جنس نر نیز در اواخر (نیمه دوم) اسفند ماه معادل 8/2720 به دست آمد حداقل، حداکثر و میانگین هم‌آوری مطلق به ترتیب 4239، 85187 و 20891 عدد تخم برآورد شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on some biological characteristics of Caspian Roach(Rutilus rutilus caspicus) in coastal waters of Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Arya Ashja Ardalan 1
  • Tooraj Valinassab 2
  • Moradali Rahimi Talarposhti 1
1 Department of marine Biology, Faculty of Marine Science And Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Iranian Fisheries Science Research Institute, tehran, post box: 133- 15745
چکیده [English]

This study was conducted on coastal waters of Golestan province in 2004. The relationship between body weight–fork length and Age–fork length for all samples were obtained: W= 1.5 × 10-3 FL 2.1200, (r = 0.8210) and FL = 139.630, Age0.3372, (r = 0.8313).In this research growth formula and its parameters was estimated: Lt = 33.48[1-exp-0.250 (t + 0.378)], L = 33.48cm, k = 0.250, to = -0.378.The average of condition factor for male and female were obtained 1.256±0.2640 and 1.033±0.2456, respectively. Samples were at 7 different age classes (2-8 years) and the most fish numbers (51.30%) which involved were 3 and 4 years old. 77.45% of samples were female and 22.54% of them were male so sexual–ratio was obtained: 1:3.53 (male:female). GSI peak for female at first of forth week in April was (21.8345) and male at the end of third week in March was (8.2720). The Minimum, maximum and mean of absolute fecundity were estimated: 4239, 85187, 20891 ova, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Roach
  • Rutilus rutilus caspicus
  • Golestan Province