تاثیر شوری بر مدل تولید مثل آرتمیای دریاچه ارومیه

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, تهران، ایران

2 اداره کل آموزش و پرورش منطقه 5 تهران, ایران

چکیده

 آرتمیای دو جنسی دریاچه ارومیه، از گونه‌های بومی ایران می‌باشد که از دید تنوع زیستی و درخت فیلوژنی از اهمیت خاصی برخوردار است. این تحقیق به بررسی اثر شوری بر مدل تولید مثلی آرتمیای دو جنسی ارومیه طی سال های 1381-1374 پرداخته است.آب دریاچه با توجه به روند خشکسالی سال های اخیر و متعاقب آن، کاهش طبیعی و مصنوعی ورودی آب، تغییرات زیادی را در مقایسه با سال های قبل متحمل شده است. در آذر ماه سال 1380، شوری آب دریاچه به بیش از 300 گرم در لیتر رسید. میزان شفافیت آب در برخی ایستگاه ها با عمق اختلاف بسیار ناچیزی را نشان می‌داد. در نمونه‌برداری‌ها مشخص شد که در محیط طبیعی مثل شرایط مصنوعی، استرس های شوری بالا، کاهش اکسیژن محلول و کاهش مواد غذایی، در تغییر مدل تولید مثلی از زنده‌زایی به کیست گذاری تاثیر دارد. آنالیز واریانس داده‌ها اختلاف معنی‌داری (P<0/05) بین دو گروه شوری کم تر و بیش تر از 172 گرم در لیتر در میزان تولید کیست را نشان می‌دهد . 

کلیدواژه‌ها