بررسی امکان جایگزینی ریزجیره‌ها بجای آرتمیا در پرورش پست لارو میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) و اثرات آن بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری پست لارو

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشگاه زابل, زابل، ایران

3 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, تهران، ایران

چکیده

 هدف از انجام این آزمایش بررسی امکان جایگزینی ریز جیره به جای آرتمیا در پرورش پست لارو میگوی سفید هندی و اثرات آن بر رشد، بازماندگی و مقاومت پست لارو در برابر تنش شوری بود. این مطالعه در سال 1387 به مدت 4 ماه در کارگاه تکثیر و پرورش آبزی‌پرور، چابهار انجام شد. پست لاروها با سطوح مختلف جایگزینی ریزجیره (0، 50، 100 درصد) به جای آرتمیا تغذیه شدند. پست لاروهای میگو از مرحله یک پست لاروی (PL1) تا (PL11) با تیمارهای آزمایشی تغذیه شدند. نتایج این مطالعه نشان داد جایگزینی نسبی یا کامل آرتمیا با ریز جیره آزمایشی سبب کاهش معنی‌دار فاکتورهای رشد (وزن نهایی، طول کل، طول کاراپاس، میزان رشد روزانه و تعداد خار روی روستروم) و بازماندگی می‌شود (P<0/05). علاوه براین تغذیه پست لاروها با ریز جیره اثر منفی بر مقاومت آن ها در برابر تنش شوری نداشت (P>0/05). براساس نتایج به دست آمده می‌توان گفت استفاده از ریز جیره، راهکار مناسبی جهت جایگزینی آرتمیا نبوده و هنوز تحقیقات بیش تری در رابطه با نیازهای غذایی پست لارو میگو و اصلاح مراحل ساخت ریز جیره‌ها نیاز می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها