شناسایی و بررسی فراوانی فیتوپلانتکون های آب های ساحلی ساحل گلشهر استان بندرعباس (خلیج فارس)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این مطالعه فیتوپلانکتون های آب های ساحلی سواحل گلشهر بندرعباس در ایستگاه پارک دولت طی یک دوره یک ساله از اردیبهشت ماه 1386 لغایت فروردین ماه 1387 مورد نمونه برداری و بررسی قرار گرفتند. در مجموع تعداد 19 جنس فیتوپلانکتون شامل 11 جنس دیاتومه، 6 جنس دوتاژه ای، یک جنس جلبک سبز- آبی Oscillatoria و یک جنس جلبک سبز Zygnema شناسایی شدند. بیش ترین و کم ترین انواع فیتوپلانکتونی به ترتیب مربوط به اسفند ماه (13 جنس) و فروردین ماه (3 جنس) بود. بیش ترین تراکم و فراوانی فیتوپلانکتون ها مربوط به خرداد ماه (208171666 سلول در مترمکعب و 47/37 درصد) و کم ترین تراکم و فراوانی مربوط به فروردین ماه (212748 سلول در مترمکعب و 0/04 درصد) بود. Oscillatoria sp از لحاظ تراکم سالانه گونه غالب آب های ساحلی بندرعباس بود (209995585/3 سلول در مترمکعب). عوامل محیطی شامل دمای سطحی آب، شوری، اکسیژن محلول و pH به طور ماهانه مورد سنجش قرار گرفتند که میانگین (± انحراف معیار) آن ها به ترتیب برابر با 8/60±27/07 درجه سانتی گراد، 1/16±39/20 قسمت در هزار، 0/22±5/91 میلی گرم بر لیتر و 0/31±8/30 بود.هیچ رابطه معنی داری میان عوامل مختلف محیطی با نوع و تراکم فیتوپلانکتون ها در طول یک سال مشاهده نگردید (همبستگی پیرسون، p>0/05) و تنها میان نوع فیتوپلانکتونی و شوری در طول یک سال مطالعه همبستگی منفی وجود داشت (r2 = 0/77-، p<0/05).



 

کلیدواژه‌ها