بررسی امکان استفاده از کرم خاکی (eisenia foetida) در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ایران

چکیده

کرم خاکی گونه eisenia foetida جزو گونه های مهم تجاری است که پرورش آن در سال های گذشته در جهان و ایران مد نظر قرار گرفته است. این بررسی به منظور استفاده از کرم خاکی در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان oncorhynchus mykiss انجام گردید. در این تحقیق، اثر سطوح مختلف کرم خاکی در رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله رشد انجام شد. وزن ماهیها در شروع آزمایش برابر با 140گرم بود. 240 عدد از ماهیهای قزل آلای رنگین کمان (هر تیمار 20 عدد ماهی) در استخرهای پرورشی به ابعاد متر 5× 0/7 متر و عمق 0/5 متر نگه داری شدند، آب مورد نیاز جهت پرورش از طریق چشمه مجاور مزرعه با میانگین دمای 14 درجه سانتی گراد تامین شد. چهار جیره غذایی براساس 38 درصد پروتئین و مقدار انرژی 3300 کیلوکالری و با میزان 13 درصد چربی حاوی 10، 20 و 30 درصد کرم خاکی و یک جیره فاقد کرم خاکی به عنوان جیره شاهد (کنترل) در یک دوره پرورشی شش هفته ای به عنوان خوراک تر استفاده گردید. از نظر آماری بین جیره های حاوی سطوح مختلف کرم خاکی بر روی افزایش وزن و ضریب تبدیل تفاوت های معنی داری وجود داشت (5% = α). در مقایسه بین تیمارهای مختلف، جیره های حاوی 20 درصد کرم خاکی، از نظر آماری اختلاف معنی داری در وزن، میزان کارآیی غذایی و ضریب تبدیل غذایی نسبت با سایر جیره های غذایی نشان دادند و دارای وضعیت بهتری بودند. 

کلیدواژه‌ها