بررسی قابلیت جذب زیستی آلودگی نانوذرات نقره توسط دوکفه ای Dressina polymorpha در دوره بلندمدت

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

در این مطالعه میزان جذب مستقم آلودگی نانوذرات نقره توسط دوکفه­ ای D. polymorpha  در دوره بلندمدت 8 و 16 روز بررسی گردید. تعداد مورد نیاز دوکفه ­ای D. polymorpha با دامنه طولی 0/8±2/53 سانتی ­متر از محیط طبیعی استحصال گردید. نانوذرات با استفاده از دستگاه التراسونیک با 400 دور دقیقه در استوک آب مقطر پخش شد. جهت یک فاز شدن آب مخازن با محلول نانوذره از دستگاه هموژنایزر با 14000 دور در دقیقه استفاده شد و تیمارها با غلظت­ های 2/5، 25 و 50 ppm تهیه گردید. انباشت نانوذرات در توده بافتی دوکفه ­ای با دستگاه ICP ساده و نحوه توزیع نانوذرات در مخازن دوکفه ­ای با تست DLS سنجیده شد. نتایج مربوط به ICP  نشان داد بیش ­ترین میزان انباشت نانوذرات در توده بافتی دوکفه­ ای ­ها در بالاترین غلظت مواجهه (0/05>P) می­ باشد و کم ­ترین میزان جذب در پایین ­ترین غلظت مواجهه به­ صورت معنی ­داری (0/05>P) نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد. هم­ چنین نتایج تست DLS نشان داد که ذرات از لحاظ اندازه بین 100-10 نانومتر بوده­ اند که موید عدم ترسیب و هموژن بودن نانوذرات در مخازن حاوی دوکفه ­ای ­ها بوده است. با توجه به نتایج به ­دست آمده دوکفه­ ای D. polymorpha به ­عنوان شاخصی بسیار مناسب جهت پایش اثرات نانو ذرات نقره در محیط های آبی پیشنهاد می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. آذرﺑﺎد، ح.، 1389. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪف Saccostrea cucullata (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﻧﮕﺮو ﻻﻓﺖ). ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ­ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 2. ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ سیاهگل، ه.، 1383. ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺻﺪف آﻧﻮدوﻧﺖ (Anodonta cygnea) در ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ. ﭘﺎﻳﺎن­ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ­ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻤﻲ ­درﻳﺎ. داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل.
 3. Abel, P.D., 1976. Effects of some pollutants on the filtration rate of Mytilus. Marine pollution bulletine. Vol. 7, pp: 228-231.
 4. Andujar, P.; Simon-Deckers, A.; Galateau-Sallé, F.; Fayard, B.; Beaune, G.; Clin, B. and Lanone, S., 2014. Role of metal oxide nanoparticles in histopathological changes observed in the lung of welders. Particle and Fiber Toxicology. Vol. 11, No. 1, pp: 1-13.
 5. Barnett, B.P.; Arepally, A.; Karmarkar, P.V.; Qian, D.; Gilson, W. D.; Walczak, P. and Bulte, M., 2007. Magnetic resonance guided, real time targeted delivery and imaging of magnetocapsules immunoprotecting pancreatic islet cells. Nature medicine. Vol. 13, No. 8, pp: 986-991.
 6. Cashike, J.A. and Ward, J.V., 1995. Nitrate (NO3–N) toxicity to aquatic life: a proposal of safe concentrations for two species of Nearctic freshwater invertebrates. Chemosphere. Vol. 31, pp: 3211-3216.
 7. Fukunaga, A. and Anderson, M.J., 2011. Bioaccumulation of copper, lead, zinc by the bivalve Macomona liliana and Austrovenus stutchburyi. Journal of experimental marine biology and ecology. Vol. 396, pp: 244-252.
 8. Gerhard, A., 1993. Review of impact of heavy metals on stream invertebrates with special emphasis on acid conditions. Water, air, and soil pollution. Vol. 66, No. 3, pp: 289-314.
 9. Golovanova, I.L. and Frolova, T.V., 2005. Influence of copper, zinc and cadmium upon carbohydrase activities in aquatic invertebrates. Biologica Vnutrennih Vod. Vol. 4, pp: 73-83.
 10. Hakanson, L., 1984. Metals in fish and sediment from the river kolbacksan water system, Sweden. Archive for hydrobiology. Vol. 101, pp: 373-400.
 11. Kachynski, A.V.; Kuzmin, A.N.; Nyk, M.; Roy, I. and Prasad,P.N., 2008. Zinc oxide nanocrystals for nonresonant nonlinear optical microscopy in biology and medicine. The Journal of Physical Chemistry. Vol. 112, No. 29, pp: 10721-10724.
 12. Luoma, S.N.; Tyler, C.R.; Fabrega, L.; Galloway, T.S. and Lead, J.R., 2011. Silver nanoparticles. Behavior and effects in the aquatic environment. Environment international. Vol. 37, No. 2, pp: 517-531.
 13. Martins, J.; Oliva, T.L. and Vasconcelos, V., 2007. Assays with Daphnia magna and Danio rerio as alert systems in aquatic toxicology. Environ Int. Vol. 33, No. 3, pp: 414-425.
 14. Moezzi, F.; Javanshir, A.; Eagderi, S.; Pourbagher, H. and Sallaki, M., 2013. Evaluation of bivalve clearance (CR) as a physiological indicator of heavy metal toxicity in freshwater mussel, Anodonta cygnea (Linea, 1876). Scientific journal of animal sciences. Vol. 2, No. 4, pp: 89-94.
 15. Moore, M.N., 2006. Do nanoparticles present ecotoxicological risks for the health of the aquatic environment. Environment International. Vol. 32, No. 8, pp: 967-976.
 16. Shi, D. and Wang, W.X., 2004. Modification of trace metal accumulation in the green mussel Perna viridis by exposure to Ag, Cu and Zn. Environmental pollution. Vol. 132, pp: 265-277.
 17. Viarengo, A.; Zinicchi, G.; Moore, M.N. and Orunesu, M., 1981. Accumulation and detoxification of copper by the mussel Mytilus galloprovincialis Lam: a study of the subcellular distribution in the digestive gland cells. Aquatic toxicology. Vol. 1, pp: 147-157.
 18. Wei, H. and Wang, E., 2008. Fe3O4 magnetic nanoparticles as peroxidase mimetics and their applications in H2O2 and glucose detection. Analytical chemistry. Vol. 80, No. 6, pp: 2250-2254.