بررسی وضعیت تغذیه گرایی تالاب بین المللی امیرکلایه به منظور مدیریت و حفاظت از آن

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه محیط زیست، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

تالاب­ ها از مهم ­ترین منابع حیات ­بخش در اکوسیستم ­ها هستند و با تأمین آب­ شیرین و سایر خدمات مستقیم و غیر­مستقیم، به پایداری جوامع زیستی کمک می­ کنند. تالاب ­ها اکوسیستم­ های حساس و آسیب­ پذیری هستند، از این ­رو مدیریت و حفاظت آن­ ها دارای اهمیت است. این مطالعه با استفاده از شاخص تروفی TSI کارلسون به­ منظور ارزیابی وضعیت تروفی تالاب بین­ المللی امیرکلایه واقع دراستان گیلان انجام گرفت. نمونه ­برداری آب از 5 ایستگاه به ­صورت ماهانه از فروردین تا شهریور 1397 طی دو فصل انجام شد و پارامترهای مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت آب و وضعیت تروفی شامل فسفات کل (TP)، نیتروژن کل (TN) و کلروفیل آ (chl-a) بود. نتایج نشان­ دهنده وضعیت مزوتروفیک تالاب، با مقدار 41 شاخص کالرسون، درطی مدت پژوهش بود که دلیل آن را می ­توان ورود مواد آلی و معدنی حاصل از رواناب ­های کشاورزی و مسکونی اطراف، به تالاب دانست. بنابراین می ­توان به نقش کاهش سطح دسترسی و حفظ کاربری‌ های اراضی طبیعی و مدیریت و کاهش استفاده از کودهای کشاورزی به ­منظور مدیریت و احیای تالاب، ­اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. آخسته، م.، 1393. بررسی نقش بافرزون در حفاظت از تالاب استیل آستارا با استفاده از GIS و RS. پایان­ نامه کارشناسی­ ارشد، رشته محیط زیست، زیستگاه ­ها و تنوع زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، گیلان.
 2. اسدیان­ قهفرخی، ن.، 1396. بررسی تروفی دریاچه سد زاینده رود در دو فصل بهار و تابستان در سال 1396. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد، رشته محیط­ زیست، آلودگی­ های محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان.
 3. اکبرزاده، ع. و اربابی، م.، 1390. مطالعات میدانی جهت بررسی ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮاﻳﻲ در تالاب انزلی. مجله تحقیقات نظام سلامت. سال 6، شماره 4، صفحات 698 تا 707. 
 4. ایزدخواستی، ز.؛ اسماعیلی ­ساری، ع.؛ فلاحی­ کپورچالی، م.؛ امیری، م.ج. و کرمی، ش.، 1393. بررسی وضعیت تروفی با مقایسه شاخص‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی (مطالعه موردی: ساحل شهرستان بندر انزلی). فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 6، شماره 3، صفحات 187 تا 195.
 5. زبردست، ل. و جعفری، ح.، 1390. ارزیابی روند تغییرات تالاب انزلی با استفاده از سنجش از دور و ارائه راه حل مدیریتی. محیط شناسی. سال 37، شماره 57، صفحات 57 تا 64.
 6. سکوتی­ اسکویی، ر. و رعناقد، ح.، 1397. عوامل موثر بر پدﻳﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ­ ﮔﺮاﻳﻲ در تالاب کانی برازان، آذربایجان ­غربی. فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب. سال 10، شماره 36، صفحات 5 تا 14.
 7. صمدی، ج.، 1394. بررسی تأثیر مکانی-زمانی کمی و کیفی پساب­ های کاربری اراضی بر آلودگی تالاب چغاخور با استفاده از شاخص IRWQI و روش­ های آماری. مجله تحقیقات منابع آب ایران. دوره 11، شماره 3، صفحات 159 تا 171.
 8. صمدی، ج.، 1395. مدل­سازی مکانی-زمانی خصوصیات کیفی و وضعیت تغذیه ­گرایی تالاب چغاخور با استفاده از شاخص ­های آلودگی و تکنیک­ های قطعی و زمین آماری GIS. تحقیقات منابع آب ایران. سال 12، شماره 1، صفحات 122 تا 132.
 9. عاشوری،­ع. و عبدوس،ا.، 1391. زیستگاه­ های تالابی مهم پرندگان آبزی گیلان. اداره کل محیط زیست استان گیلان. 233 صفحه.
 10. فلاح، م. و فاخران، س.، 1396. ارزیابی کیفیت آب تالاب بین ­المللی انزلی با استفاده از شاخص ­های کیفی. نشریه آب و توسعه پایدار. سال 4، شماره 2، صفحات 23 تا 30.  
 11. کاظمی، گ. و امیر نژاد، ر.، 1391. بررسی پر غذایی دریاچه زریبار استان کردستان، با استفاده از شاخص تروفی. دومین کنفرانس برنامه ­ریزی و مدیریت محیط ­زیست، دانشگاه منابع طبیعی تهران.
 12. گل ­محمدی، آ. و شریعتی، ف.، 1395. بررسی تروفی تالاب امیرکلایه در استان گیلان با استفاده از شاخصTSI. فصلنامه علمی پژوهشی اکولوژی تالاب. سال 8، شماره 30، صفحات 63 تا 72.
 13. مخلوق، آ.؛ نصراله ­زاده ­ساروی، ح.؛ پرافکنده، ف.؛ فضلی، ح.؛ میرزایی، ر.؛ حسین ­پور، ح.؛ کیهان ­ثانی، ع. و دوستدار، م.، 1396. پایش کیفیت آب و پدیده تغذیه ­گرایی دریاچه سد مخزنی آزاد سنندج با استفاده از شاخص کیفیت آب ایران و شاخص غنی شدگی کارلسون به ­منظور فعالیت­ های آبزی­ پروری. مجله علمی شیلات ایران. سال 26، شماره 2، صفحات 69 تا 78.
 14. موسوی ­ندوشن، ر.؛ فاطمی، م.؛ اسماعیلی­ ساری، ع. و وثوقی، ع.، 1387. تعیین تروفی و پتانسیل تولید ماهی در دریاچه چغاخور. مجله علمی شیلات ایران. دوره 2، شماره 2، صفحات 71 تا 75.
 15. میرزاجانی،ع.؛ عباسی،ک.؛ سبک ­آرا،ج.؛ مکارمی، م.؛ عابدینی، ع. و صیاد بورانی،م.، 1391. لیمنولوژی دریاچه الیگو مزوتروف، تهم در استان زنجان. مجله زیست شناسی ایران. جلد 25، شماره 1، صفحات 74 تا 89.
 16. Acquavita, A.; Aleffi, I.F.; Benci, C.; Bettoso, N.; Crevatin, E.; Milani, L.; Tamberlich, F.; Toniatti, L.; Barbieri, P.; Licen, S. and Mattassi, G., 2015. Annual characterization of the nutrients and trophic state in a Mediterranean coastal lagoon: The Marano and Grado Lagoon (northern Adriatic Sea). Regional Studies in Marine Science. Vol. 2, pp: 132-144.
 17. Carlson, R.E., 1977. A trophic state index of lakes. Limnol Oceanogr. Vol. 22, No. 2, pp: 361-369.
 18. Kagalou, I.; Papastergiadou, E.; Beza, P. and Giannouris, E., 2006. Assessment of the trophic state of Kalodiki wetland, western Greece. Fresenius Environmental Bulletin. Vol. 15, No. 2, pp: 136-140.
 19. Nouri, J.; Mirbagheri, S.A.; Farrokhian, F.; Jaafarzadeh, N. and Alesheikh, A.A., 2010. Water quality variability and eutrophic state in wet and dry years in wetlands of the semiarid and arid regions. Environ Earth Sci. No. 59, pp: 1397-1400.
 20. Olsson, L.; Ye, S.; Yu, X.; Wei, M.; Krauss, K.W. and Brix, H., 2015. Factors influencing CO2 and CH4 emissions from coastal wetlands in the Liaohe Delta, Northeast China. Bio geosciences. Vol. 12, pp: 4965-4977.
 21. Rahmati, R.; Pourgholam, R.; Najafpour, S.H. and Doustdar, M., 2011. Trophic Status of a Shallow Lake (North of Iran) Based on the Water Quality and the Phytoplankton Community. World Applied Sciences Journal. Vol. 14, pp: 112-120.
 22. Sharma, D. and Shardendu, A., 2012. Determination of Carlson’s Trophic State Index of Kabar wetland of Bihar. Proc Indian Sci Acad. Vol. 78, pp: 189-196.