شناسایی مولکولی گونه های تیلریا اویس و تیلریا لستوکاردی در نشخوارکنندگان کوچک استان آذربایجان شرقی طی سال های 95-1394

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

 گونه ­های تیلریا انگل­های تک یاخته ­ای خونی داخل سلولی اجباری هستند که توسط گونه ­های مختلف کنه­ های سخت منتقل شده و باعث تیلریوزیس می­ شوند. به ­لحاظ جغرافیایی، این بیماری دارای پراکندگی جهانی بوده و اکثراً در نواحی گرمسیر و نیمه­ گرمسیر دیده می­ شود. در ایران، آلودگی تیلریایی در نشخوار­کنندگان کوچک توسط گونه ­های تیلریا اویس و تیلریا لستوکاردی ایجاد می­ شود. این مطالعه با هدف شناسایی مولکولی گونه­ های تیـلریا ­اویس و تیلـریا لستوکاردی در نشخوار­کنندگان کوچک استان آذربایجان­ شرقی صورت گرفت. برای این منظور، مجموعاً 166 نمونۀ خون (125 رأس گوسفند و 41 رأس بز) از مناطق مختلف استان آذربایجان­ شرقی جمع ­آوری شدند و بررسی­ های مولکولی و میکروسکوپی روی آن­ ها انجام گرفتند. در نتایج مولکولی، 18 درصد نمونه ­ها صرفاً آلوده با تیلریا ­اویس بودند، ولی در بررسی میکروسکوپی آلودگی مشاهده نشد. ­آلودگی فقط مربوط به نمونه ­های گوسفند بود. از نظر آماری اختلافی بین آلودگی و سن و جنس مشاهده نشد (0/05<p). مقایسۀ توالی­ های محصولات PCR با توالی های مربوط به SSU rRNA موجود در بانک ژن نشان داد که توالی قطعات تکثیر شده در مطالعۀ حاضر 100-98 درصد با توالی ­های ثبت شده در بانک ژن یکسان می­ باشند. بررسی فیلوژنی نشان داد که توالی به ­دست آمده در مطالعه حاضر با بسیاری از توالی­ های به ­دست آمده از نقاط مختلف دنیا در سال­ های مختلف در یک مجموعه قرار گرفته و ­ارتباط نزدیکی با­ این توالی ­ها دارد. ­براساس یافته ­ها می­ توان گفت آلودگی تیلریایی به شکل تحت بالینی در بین نشخوا­کنندگان کوچک استان آذربایجان ­شرقی وجود داشته و تیلریا اویس عامل اصلی آلودگی تیلریایی می­ باشد. 

کلیدواژه‌ها


 1. Aktas, M.; Altay, K. and Dumanli, N., 2007. Determination of prevalence and risk factors for infection with Babesia ovis in small ruminants from Turkey by polymerase chain reaction. Parasitol Res, Vol. 100, No. 4, pp: 797-802.
 2. Aktas, M.; Altay, K. and Dumanli, N., 2005. Survey of Theileria parasites of sheep in eastern Turkey using polymerase chain reaction. Small Rumin Res, Vol. 60, No. 3, pp: 289-293.
 3. Alanazi, A.D.; Said, A.E.; Ghoneim, A.M.; Alyousif, M.S. and Alanazi, I.O., 2018. A comprehensive evaluation and first molecular report of Theileria ovis infection in small ruminants in Saudi Arabia. Trop Anim Health prod, DOI.org/10.1007/s11250-018-1663-y
 4. Altay, K.; Aktas, M. and Dumanli, N., 2007. Theileria infections in small ruminants in the East and Southeast Anatolia. Türkiye Parazitol Derg, Vol. 31, No. 4, pp: 268-271.
 5. Altay, K.; Dumanlia, N.; Holmanb, P.J. and Aktas, M., 2005. Detection of Theileria ovis in naturally infected sheep by nested PCR. Vet Parasitol, Vol. 127, No. 2, pp: 99-104.
 6. Durrani, A.Z.; Younus, M.; Kamal, N.; Mehmood, N. and Shakoori, A.R., 2011. Prevalence of Ovine Theileria Species in District Lahore, Pakistan. Pakistan J Zool, Vol. 43, No. 1, pp: 57-60.
 7. Foronda, P.; Casanova, J.C.; Valladares, B.; Martinez, E. and Feliu, C., 2004. Molecular systematics of several cyclophyllid families (Cestoda) based on the analysis of 18S ribosomal DNA gene sequences. Parasitol Res, Vol. 93, pp: 279-282
 8. Hadziavdic, K.; Lekang, K.; Lanzen, A.; Jonassen, I.; Thompson, E.M. and Troedsson, C., 2014. Characterization of the 18S rRNA Gene for Designing Universal Eukaryote Specific Primers. PLoS ONE Vol. 9, No. 2, e87624. https://doi.org/10.1371/journal.pone. 0087624.
 9. Hashemi-Fesharaki, R., 1997. Tick-borne diseases of sheep and goats and their related vectors in Iran. Parasitologia. Vol. 39, No. 2, pp: 115-117.
 10. Heidarpour Bami, M.; Haddadzadeh, H.R.; Kazemi, B.; Khazraiinia, P.; Bandehpour, M. and Aktas, M., 2009. Molecular identification of ovine Theileria species by a new PCR–RFLP method. Vet Parasitol, Vol. 161, No. 3-4, pp: 171-177.
 11. Heidarpour Bami, M.; Khazraiinia, P.; Haddadzadeh, H.R. and Kazemi, B., 2010. Identification of Theileria species in sheep in the eastern half of Iran using nested PCR RFLP and microscopic techniques. Iranian J Vet Res. Vol. 11, No. 3, pp: 262-266.
 12. Inci, A.; Ica, A.; Yildirim, A. and Duzlu, O., 2010. Identification of Babesia and Theileria species in small ruminants in Central Anatolia (Turkey) via reverse line blotting. Turkey Journal of Vetaraniary Animal Sciences. Vol. 34, No. 2, pp: 205-210.
 13. Iqbal, F.; Fatima, M.; Shahnawaz, S.; Naeem, M.; Shaikh, R.; Ali, M. and et al., 2011. A study on the determination of risk factors associated with babesiosis and prevalence of Babesia sp., by PCR amplification, in small ruminants from Southern Punjab (Pakistan). Parasite. Vol. 18, No. 3, pp: 229-234.
 14. Irshad, N.; Qayyum, M.; Hussain M. and Khan, Q., 2010. Prevalence of tick infestation and theileriosis in sheep and goats. Pakistan Vetaraniary Journal. Vol. 30, No. 3, pp: 178-180.
 15. Jalali, S.M.; Khaki, Z.; Kazemi, B.; Rahbari, S.; Shayan, P. and Bandehpour, M., 2014. Molecular Detection and Identification of Theileria Species by PCR-RFLP Method in Sheep from Ahvaz, Southern Iran. Iranian J Parasitol. Vol. 9, No. 1, pp: 99-106.
 16. Mohammadi, M.; Esmaeilnejad, B. and Jalilzadeh-Amin, Gh., 2017. Molecular detection, infection rate and vectors of Theileria lestoquardi in goats from West Azerbaijan province, Iran. VRF. Vol. 8, No. 2, pp: 139-144.
 17. Rashidi, A. and Razmi, G.R., 2013. Molecular detection of Theileria spp. in sheep and vector ticks in the North Khorasan Province, Iran. Trop Anim Health Prod. Vol. 45, No. 1, pp: 299-303.
 18. Razmi, G.R.; Eshrati, H. and Rashtibaf, M., 2006. Prevalence of Theileria spp. infection in sheep in South Khorasan province, Iran. Vet Parasitol. Vol. 140, No. 3-4, pp: 239-243.
 19. Razmi, G.R.; Pourhosseini, M.; Yaghfouri, S.; Rashidi, A. and Seidabadi, M., 2013. Molecular detection of Theileria spp. and Babesia spp. in sheep and Ixodid ticks from the northeast of Iran. J Parasitol. Vol. 99, No. 1, pp: 77-81.
 20. Riaz, M. and Tarawar, Z., 2017. Identification of Theileria species (Theileria ovis and Theileria lestoquardi) by PCR in apparently healthy small ruminants in and around Multan, southern PUNJAB, PAKISTAN. J Anim Plant Sci. Vol. 27, No. 3, pp: 809-818.
 21. Riaz, M.; Tasawar, Z. and Zaka Ullah, M., 2017. A survey on molecular prevalence, intensity and associated risk factors for ovine and caprine theileriosis from southern Punjab, Pakistan. Pakistan J Life Soc Sci. Vol. 15, No. 3, pp: 150-157.
 22. Soosaraei, M.; Motavalli Haghi, M.; Etemadifar, F.; Fakhar, M.; Hosseini Teshnizi, S.; Ziaei Hezarjaribi, H. and Asfaram, S., 2018. Status of theileriosis among herbivores in Iran: A systematic review and Meta-analysis. Vet World. Vol. 11, No. 3, pp: 332-341.
 23. Theodoropoulos, G.; Gazouli, M.; Ikonomopoulos, J.A.; Kantzoura, V. and Kominakis, A., 2006. Determination of prevalence and risk factors of infection with Babesia in small ruminants from Greece by polymerase chain reaction amplification. Vet Parasitol. Vol. 135, No. 2, pp: 99-104.
 24. Uilenberg, G., 1995. International collaborative research: Significance of tick-borne hemoparasitic diseases to world animal health. Vet Parasitol. Vol. 57, No. 1-3, pp: 19-41.
 25. Zaeemi, M.; Haddadzadeh, H.; Khazraiinia, P.; Kazemi, B. and Bandehpour, M., 2011. Identification of different Theileriaspecies (Theileria lestoquardi, Theileria ovis, and Theileria annulata) in naturally infected sheep using nested PCR–RFLP. Parasitol Res. Vol. 108, No. 4, pp: 837–843.