مطالعه سن و اندازه بدن در دو جمعیت از قورباغه های مردابی (Pelophylax ridibundus) در شمال ایران

نوع مقاله : جانورشناسی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

تعیین سن جانوران برای کسب اطلاعات در مورد تاریخ زندگی گونه ­ها، رشد، سن، طول عمر و ساختار جمعیت مهم است. در دوزیستان سن شناختی اسکلتی روشی موثر برای تخمین سن می­ باشد. در مطالعه حاضر تعیین سن در 50 نمونه (20 نر و 30 ماده) از دو جمعیت قورباغه Pelophylax ridibundus که در شمال ایران (رشت و ساری) پراکنش دارند انجام شد. نتایج برش انگشتان نشان داد که  نرها به ­طور میانگین نسبت به ماده­ ها مسن ­ترند. محدوده سنی افراد جمعیت­ ها بین 4 تا 13 سال  بود که میانگین سن در نرها  2/13±8/50 و میانگین سن در ماده­ ها 1/40±6/55 به ­دست آمد. جمعیت قورباغه­ های ساری بزرگ ­تر از قورباغه­ های رشت بودند. هم­بستگی بین سن و طول پوزه تا مخرج (SVL) در هر دو محل مثبت بود. با این مطالعه، اطلاعات جدیدی درباره سن و اندازه P. ridibundus در شمال ایران به ­دست آمد. این نوع مطالعات در مورد گونه­ های یکسان و مشابه امکان می ­دهد تا اثرات زیست محیطی بر تاریخچه حیات آن­ ها درک شود. سن بلوغ برای طرح ­ریزی مطالعه تولیدمثل و برنامه ­های حفاظتی در آینده مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


 1. اشکاوندی، ص.؛ قارزی، ا. و عباسی، م.، 1393. مقایسه ترکیب سنی در دو جمعیت از گونه ­های دوزیست بی­ دم مخمل­ کوه با استفاده از روش اسکلتوکرونولوژی. پژوهش ­های جانوری. جلد 27، شماره 2، صفحات 176 تا 184.
 2. Ashkavandi, S.; Gharzi, A. and Abbassi, M., 2012. Age Determination by in Skeletochronology Rana Ridibunda (Anuran: Amphibia). Asian Journal of Experimental Biological Sciences. Vol. 3, No. 1, pp:156-162.
 3. Bastein, H. and Leclair, R., 1992. Aging wood frogs (Rana sylvatica) by Skeletochronology. Journal of Herpetology. Vol. 26, No. 2, pp: 222-225.
 4. Cakir, E.; Kutrup, B.; Colak, Z.; Bulbul, U. and Karaoglu, H., 2011. Age and growth of green Toad, Bufo viridis (Laurenti, 1768) from and island and a mainland population in giresun, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances. Vol. 10, No. 11, pp:1469-1472.
 5. Çakır, E.; Bülbül, U.; Özdemir, N. and Kutrup, B., 2011. A skeletochronological study of age, growth and longevity of Rana macrocnemis populations from four locations at different altitudes in Turkey. Amphibia-Reptilia. Vol. 32, No. 1, pp:113-118.
 6. Farasat, H. and Sharifi, M., 2016. Ageing and Growth of the Endangered Kaiser's Mountain Newt, Neurergus kaiseri (Caudata: Salamandridae), in the Southern Zagros Range, Iran. Journal of Herpetology. Vol. 50, No. 1, Vol: 120-126.
 7. Halliday, T.R. and Verrell, P.A., 1988. Body size and age in amphibians and reptiles. Journal of Herpetology. Vol. 22, No. 3, pp: 253-265.
 8. Khonsue, W.; Matusui, M. and Misawa, Y., 2000. Age determination of Rana nigrovittata, a frog from tropical forest of Thailand. Zoological Science. Vol. 17, pp: 253-257.
 9. Kusano, T.; Fukuyama, K. and Miyashita, N., 1995. Age determination of the stream frog, Rana sakuraii by Skeletochronology. Journal of Herpetology. Vol. 29, pp: 625-628.
 10. Kutrop, Y.N.; Cobanoglu, U. and Ozoran, Y., 2005. Age determination and some growth parameters of a Rana ridibunda population in turkey. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Vol. 51, No. 1, pp: 67-74.
 11. Leclair, R.; Leclair, M.H.; Dubois, J. and Daoust, J., 2000. Age and size of wood frogs, Rana sylvatica, from Kuujjuarapik, Northern Quebec. The Canadian Field Naturalist. Vol. 114, No. 3, pp: 381-387.
 12. Matthews, K.R. and Claude, M., 2007. A Skeletochronological Study of the Age Structure, Growth, and Longevity of the Mountain Yellow-legged Frog, Rana muscosa, in the Sierra Nevada, California. Copeia. Vol. 4, pp: 986-993.
 13. McCreary, B.; Pearl, C.A. and Adams, J.M., 2008. A protocol for aging Anurans using skeletochronology. US Geological Survey Open-File Report. 1209 p.
 14. MacCoy, E.D.; Mushinsky, H.R.; Shockley, W.J. and Alvarez, M.R., 2010. Skeletochronology of the threathened Florida sand skink, Plestiodon (Neoseps) reynoldsi, Copeia. Vol. 1, No. 1, pp: 38-40.
 15. Pesarakloo, A.; Rastegar-Pouyani, E.; Rastegar-Pouyani, N. and Kami, H., 2017. The first taxonomic revaluation of the Iranian water frogs of the genus Pelophylax (Anura: Ranidae) using sequences of the mitochondrial genome. Mitochondrial DNA Part A. Vol. 28, No. 3, pp: 392-398.
 16. Schroeder, E.E. and Baskett, T.S., 1968. Age estimation, growth rates and population structure in Missouri bullfrogs, Copeia. Vol. 19, No. 3, pp: 583-592.
 17. Sinsch, U., 2015. Skeletochronological assessment of demographic life-history traits in amphibians. Herpetological Journal. Vol. 25, pp: 5-13.
 18. Smirina, E.M., 1994. Age determination and longevity in amphibians. Gerontology. Vol. 40, pp: 133-46.
 19. Üzüm, N.; Avcı, A.; Özdemir, N.; Ilgaz, Ç. and Olgun, K., 2011. Body size and age structure of a breeding population portion of the Urmia salamander, Neurergus crocatus Cope, 1862 (Caudata: Salamandridae). Italian Journal of Zoology. Vol. 78, No. 2, pp: 209-214.
 20. Varol Tok, C.; Mert Gürkan, M.; Yakin, Y. and Hayretdağ, S., 2013. Age Determination in Some Ophisops elegans Mènètriès 1832 (Sauria: Lacertidae) Populations Living in the Vicinity of Çanakkale and Akşehir-Eber. Ecological Balcanica. Vol. 5, No. 2, pp: 23-30.
 21. Yaman Yakına, B.; Çiçekb, K.; Koyunc, M.; Gürkana, M.; Hayretdağa, S. and Varol Toka, C., 2015. A skeletochronological analysis of a population of the Anatolia Newt, Neurergus strauchii (Steindachner,1887) (Caudata: Salamandridae), in Eastern Anatolia, Turkey. Zoology in the Middle East. Vol. 61, No. 4, pp: 332–338.
 22. Zivari, S. and Kami, G., 2017. Skeletochronological assessment of age in the Persian mountain salamander, Paradactylodon gorganensis (Clergue-Gazeau and Thorn, 1979) (Caudata: Hynobiidae) from Golestan Province, Iran. Caspian Journal of Environmental Science. Vol. 15, No. 1, pp: 75-84.