بررسی ترکیب صید، فراوانی طولی، CPUE و CPUA در ترال میگو در آب های بوشهر، شمال خلیج فارس

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

به­ منظور شناخت ترکیب صید تور ترال مورد استفاده در منطقه آب­ های بوشهر در مرداد و شهریور 1395 نمونه برداری انجام شد. ترکیب صید تورهای ترال میگو در پایان دوره نمونه‌ برداری شامل گونه‌ های میگوی سفید سرتیز (Metapenaeus affinis)،­ میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus)، میگوی کیدی یا خنجری (Parapenaeopsis stylifera)، میگوی ویولن زن (Metapenaeopsis stridulans) و میگوی تراکی (Trachypenaeus granulosus) بود میگوی ببری سبز با 92/74% گونه غالب بود و بعد از آن میگوی سفید سرتیز با 6/7% ­در رده دوم قرار داشت. هم­ چنین میزان CPUA برای میگوی ببری 1045/49 کیلوگرم بر متر مربع و برای میگوی سفید سرتیز 57/87 کیلوگرم بر متر­مربع به ­دست آمد. ­هم­ چنین میزان CPUE برای میگوی ببری 18/059±17/44 کیلوگرم در ساعت برآورد گردید. میزان زیست ­توده برای گونه میگوی ببری سبز ­3842/924­ تن و برای میگوی سفید سرتیز 191/43 تن برآورد گردید. تعداد ­3320­ ماهی از ایستگاه ­های مورد مطالعه شامل 25 گونه در این مطالعه صید و مورد بررسی قرار گرفت. ­از بین این ­25 گونه، ماهی چغوک طلایی با 25/2­ درصد بیش ­ترین فراوانی صید و مقوا ماهی با 0/012 درصد کم ­ترین میزان صید را به ­خود اختصاص دادند. هم ­چنین ماهیان چغوک طلایی، گوازیم دم ­رشته ­ای، عروس­ ماهی ­منقوط، گیش چشم درشت، گیش پهن و گوازیم ­لکه ­دار با 100 درصد وقوع در تمامی ایستگاه­ ها بیش ­ترین و ماهی ­گلو(گربه ­ماهی) ­کم ­ترین میزان درصد وقوع را دارا بودند. ماهی سارم با میانگین طولی 59/13 سانتی ­متر دارای بیش ­ترین میانگین طولی و پنج ­زاری­ ماهی با 9/75 میانگین طولی کم ­ترین را به خود اختصاص دادند. به ­طور کلی تراکم میگوی ببری سبز در منطقه شرق استان و هم­ چنین قسمتی از غرب استان کم ­ترین مقدار بوده و فراوانی آن در اعماق متوسط و زیاد، بیش ­تر است. از این ­رو می ­توان گفت که پراکنش آن از نوع پراکنش افقی است.

کلیدواژه‌ها


 1. دلیری، م.، 1391. بررسی پراکنش و صید به ­ازای واحد تلاش میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) و تأثیر برخی از عوامل فیزیک­وشیمیایی آب دریا بر پراکندگی آن در آب‌ های ساحلی استان بوشهر. پایان ­نامه کارشناسی­ ارشد رشته صید و بهره برداری آبزیان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 57 صفحه.
 2. بی­ همتا، م.ر. و زارع­ چاهوکی، م.ع.، 1390. اصول آمار در علوم منابع طبیعی. انتشارات دانشگاه تهران. 300 صفحه
 3. سپاهی، ع.؛ گرگین، س.؛ سانتوز، خ.؛ عباسپورنادری، ر. و آذینی، م.ر.، 1395. مطالعه ترکیب و تنوع گونه­ های ماهیان صید شده در تورهای ترال آب­ های دریای عمان- منطقه چابهار. نشریه پژوهش ­های ماهی ­شناسی کاربردی. دوره 4، شماره 3، صفحات 29 تا 42.
 4. مرادی، م.، ۱۳۸۸. تخمین زی‌ توده، اعلام زمان شروع و خاتمه صید میگوی ببری سبز در آب‌ های استان بوشهر. خلیج‌فارس ۱۳۸۵-۱۳۸۳. گزارش کار پروژه تحقیقاتی. پژوهشکده میگوی کشور. ۵۷ صفحه.
 5. Alderstein, S. and Ehrich, S., 2002. Effect of deviations from target speed and of time of day on catch rates of some abundant species under North Sea International Bottom Trawl Survey protocol conditions. ICES Journal of Marine Science. Vol. 59, pp: 594-603.
 6. Alverson, D.L.; Freeber, M.H.; Murawski, S.A. and Pope, J.G., 1994. A Global assessment of fisheries by catch and discard. FAO. Fisheries Technical. 291 p.
 7. Bihamta, M.R. and Zare Chahkoei, M.A., 2011. Principles of statistics for the natural resources sciences. Tehran Uniersity Publication. 300 p.
 8. Bishop, J.M.; Ye, Y.; Foudari, H.M. and Jazzaf, S., 2008. Diurnal and nocturnal catchability of Kuwait commercial shrimps. Fisheries Research. Vol. 94, pp: 58-72.
 9. Brewer, D.; Rawlinson, N.; Eayrs, S. and Burridge, C., 1998. An assessment of bycatch reduction devices in a tropical Australian prawn trawl fishery. Fisheries Research. Vol. 36, No. 2-3, pp: 195-215.
 10. Blegvad, H.C. and Loppenthin, B., 1944. Fishes of the Iranian Gulf. Danish Scient. Invest. Iran, Einar Munksgaard, Copenhagen. 247 p.
 11. Du Fresne, S.P.; Grant, A.R.; Norden, W.S. and Pierre, J.P., 2007. Factors affecting cetacean bycatch in a New Zealand trawl fishery. DOC Research & Development Series. Vol. 282, No. 18.
 12. Eayrs, S., 2007. A Guide to by catch Reduction in Tropical Shrimp-Trawl Fisheries, revised ed. Food and Agricultural Organization, Rome. 115 p.
 13. Engas, A. and Soldal, A.V., 1992. Diurnal variations in bottom trawl catch rates of cod and haddock and their influence on abundance indices. ICES Journal of Marine Science. Vol. 49, pp: 89-95.
 14. FAO. 2009. Fishery Statistics Yearbook. Catches and Landings. FAO, Rome. 74 p.
 15. Fischer, W. and Bianchi, B., 1984. FAO species identification sheets for fishery purposes. Western Indian Ocean (Fishing Area 51). Prepared and printed with the support of the Danish International Development Agency (DANIDA). FAO, Rome. Vol. 1-6.
 16. Fonseca, P.; Campos, A.; Mendes, B. and Larsen, R.B., 2005. Potential use of a Nordmøre grid for by-catch reduction in a Portuguese bottom-trawl multispecies fishery. Fisheries Research. Vol. 73, No. 1-2, pp: 49-66.
 17. Grimaldo, E.; Larsen, R.B.; Sistiaga, M.; Madsen, N. and Breen, M., 2009. Selectivity and escape percentages during three phases of the towing process for codends fitted with different selection systems. Fisheries Research. Vol. 95, No. 2-3, pp: 198-205.
 18. Hermann, B., 2010. Experimental and analytical methods in evaluating trawl codend selectivity. Power point in Conference: SmartFish at Zhoushan, China. pp: 381-411.
 19. Jennings, S.; Kaiser, M.J. and Reynolds, J.D., 2001. Marine Fsheries ecology. Oxford: Fishing News Books. 432 p.
 20. Kaiser, M.J. and S.J. De Groot., 1999. Effects of Fishing on Non-target Species and Habitats: Biological, Conservation and Socio-economic Issues. Blackwell Science, Oxford (UK). pp: 21-25.
 21. Kennelly, S.J., 1995. The issue of bycatch in Australia’s demersal trawls fisheries. Reviews in Fish Biology and Fisheries. Vol. 5, pp: 213-234.
 22. Kotwicki, S.; Martin, M.H. and Laman, E.A., 2011. Improving area swept estimates from bottom trawl surveys. Fisheries Research. Vol. 110, pp: 198-206.
 23. Mathews, C.P., 1987. The biology, assessment and management of M. affinis stock in Kuwait. Kuwait Bulletin of Marine Science. Vol. 10, pp: 3-36.
 24. Parker, J.C., 1970. Distribution of juvenile brown shrimp (Penaeus aztecus Ires) in Galveston Bay, Texas, as related to certain hydrographic features and salinity. Contr. mar. Sci. Univ. Tex. Vol. 15, pp: 1-12.
 25. Penn, J.W., 1981. A review of mark-recapture and recruitment studies on Australian penaeid shrimp. Kuwait Bull. mar. Sci. Vol. 2, pp: 227-245.
 26. Sparre, P. and Venema, S.C., 1998. Introduction to tropical fish stock assessment, FAO Fisheries Technical Paper. 450 p.
 27. Tonks, M.L.; Griffiths, S.P.; Heales, D.S.; Brewer, D.T. and Dell, Q., 2008. Species composition and temporal variation of prawn trawl bycatch in the Joseph Bonaparte Gulf, northewestern Australia. Fisheries research. Vol. 89, pp: 276-293.
 28. Tom, M.; Shlagman, A. and Lewinsohn, C., 1984. The benthic phase of the life cycle of Penaeus semisulcatus De Haan (Crustacea Decapoda) along the southeastern coast of the Mediterranean. Pubbl. Staz. Zool. Napoli (I: Mar. Ecol.). Vol. 5, pp: 229-241.
 29. UNEP (United Nations Environment Programme). 2002. Global Environmental Outlook 3. London and New York, Earthscan. 58 p.
 30. Zeeberg, J.; Corten, A. and de Graaf, E., 2006. Bycatch and release of pelagic megafauna in industrial trawler fisheries off Northwest Africa. Fisheries research. Vol. 78, No. 2, pp: 186-195.