بهینه سازی تولید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) از طریق استفاده از پساب استخرهای خاکی (مطالعه موردی: شهرستان بافق، استان یزد)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان. اردکان، ایران

2 مرکز تحقیقات آبزیان آب های شور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، بافق، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف امکان بهره ­برداری از آب خروجی مزارع پرورش ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان در بافق انجام گرفت. برای این منظور 4 استخر خاکی پرورش قزل­ آلا هر یک به مساحت 0/5 هکتار درنظر گرفته شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل: تیمار 1) پرورش در شرایط متعارف در استخرهای خاکی بدون استفاده مجدد از آب خروجی و تیمار، 2) پرورش در شرایط متعارف در استخرهای خاکی با استفاده مجدد از آب خروجی در حوضچه های گرد بتنی در انتهای استخرهای خاکی بودند. وزن اولیه رها سازی با میانگین 25 گرم و تراکم رها سازی در استخرهای خاکی یک عدد در مترمربع و در حوضچه­ های بتنی تیمار دو، 70 عدد در مترمربع درنظر گرفته شد. دوره پرورش حدود 4/5 ماه و در نیمه دوم سال انجام گرفت. میزان متوسط تولید در تیمار یک 2193 کیلوگرم و در مورد تیمار دو 2831 کیلوگرم بود. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که هیچ­ یک از فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب در حوضچه ­های بتنی محدودیت ­زا و بحرانی نبودند. مقایسه فاکتورهای رشد دو تیمار نشان داد که از لحاظ آماری تفاوت معنی ­داری بین دو تیمار از لحاظ بیوماس نهایی، درصد افزایش وزن، درصد بازماندگی نهایی و ضریب تبدیل غذا وجود دارد (0/05>p) و تیمار دوم از این لحاظ شرایط بهتری نسبت به تیمار اول داشت. براساس نتایج تحقیق، از طریق استفاده مجدد از آب خروجی استخرهای خاکی، امکان افزایش تولید به  میزان حدود 31 % و امکان افزایش در آمد به ­میزان حدود 41% وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of rainbow trout production through the use of wastewater in earth ponds (Case study: Bafgh city, Yazd province)

نویسندگان [English]

 • Akram Bemani 1
 • Morteza Alizadeh 2
1 Department of Environment, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Ardakan University. Ardakan, Iran
2 Inland Salt Water Fishery Research Station, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Education and Extension Research Organization, Bafgh, Iran
چکیده [English]

This study was carried out in a brackish water earth farm in Bafgh, to use wastewater of earth ponds in order to increase production in rainbow trout earth farms. It was performed in 2 treatments with 2 replications. For this purpose, four 0.5ha earth ponds (two of those with 30 m3 round cement ponds at the end and others without cement ponds) were made. The wastewater of culture earth ponds flew in cement ponds through pumping and gravity. The cement ponds aerated with splash aerator during nights. The average initial weight of fish for stocking in all ponds was 25 g and the density of stocking was one and 70 fish per square in earth pond and cement pond, respectively. During about 120 days’ culture period, water temperature and salinity were 14±4 °c and 12.8±1 g/l, respectively. The results of some chemical factors measuring in cement ponds indicated that none of them was critical during the culture period. There were significant differences among treatments on some growth factors (p<0/05). According to The results, through reusing of earth ponds wastewater, yield quantity and production income increased up to 31% and 41%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brackish water
 • Earth pond
 • Oncorhynchus mykiss
 • Wastewater use
 • Rainbow trout
 1. فلاحتی ­مروست، ع.؛ مجازی­ امیری، ب.؛ علیزاده، م. و ابطحی، ب.، 1384. مقایسه روند توسعه غدد جنسی قزل­ آلای رنگین ­کمان (Oncorhynchus myksis) در آب لب­ شور و شیرین. مجله علمی شیلات ایران. دوره 14، شماره 4، صفحات 113 تا 126. 
 2. علیزاده، م.، 1375. پرورش قزل­ آلای رنگین­ کمان در استخرهای خاکی آب لب­ شور. مجله آبزی­ پرور، انتشارات سازمان شیلات ایران. شماره 6، صفحات 45 تا 56.
 3. علیزاده، م.، 1380. روابط متقابل سطوح مختلف  پروتئین و انرژی جیره غذائی بر قزل­ آلای رنگین ­کمان (Oncorhynchus myksis) در آب لب­ شور. پایان­ نامه دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 4. مشائی، ن.؛ علیزاده، م.؛ رجبی ­پور، ف. و سرسنگی، ح.، 1382. بررسی لیمنولوژیک استخرهای خاکی آب لب­ شور پرورش قزل­ آلا در منطقه بافق یزد. گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی، موسسه تحقیقات شیلات ایران.
 5. مهندسین مشاور یکم. 1386. پروژه تدوین برنامه بهره­ برداری از آب­ های شور، لب­ شور و غیرمتعارف در سطح حوضه­ های آبریز کشور. گزارش شماره 6 : سیاست­ ها و استراتژی­ های مناسب برای استفاده از آب­ های شور، لب­شور و غیرمتعارف.
 6. ناصری، ا.؛ عباسی، ف. و اکبری، م.، 1396. برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به­ روش بیالن آب. مجله تحقیقات مهندسی سازه ­های آبیاری و زهکشی. دوره 18، شماره 68، صفحات 17 تا 32.
 7. نفیسی، م.؛ شریفیان، م.؛ آخوندی،ع.؛ علیزاده، م.؛ خدارحمی، ر. و سرسنگی، ح.، 1383. افزایش تولید در استخرهای خاکی پرورش قزل­ آلا با استفاده از روش ­های هوادهی در منطقه بافق یزد. گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی، موسسه تحقیقات شیلات ایران.
 8. Edwards, P., 1990. Environmental issues in integrated agriculture-aquaculture and waste water-fed fish culture systems. Conference on environment and third world aquaculture development, Rockefeller Foundation, Bellagio, Italy.
 9. EPA. 2006. National Recommended Water Quality Criteria.
 10. Rashid, S.; Li, Q.A.; Carr, R. and Buechiler, S., 2005. Managing wastewater agriculture to improve livelihoods and environmental quality in poor countries. Irrigation and Drainage. Vol. 54, pp: 11-22.
 11. Rommelmann, D.W.; Duranceu, S.J.; Stahl, M.W.; Kamnikar, C. and Gonzales, R.M., 2004. Industrial Water Quality Requirements Reclaimed Water, AWWA Research Foundation. 82- Rhoades, J.D., Kandiah.